กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

เปิด “เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปี 2559” หวังพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารให้กับเด็กปฐมวัย ภายใต้หัวข้อ “โลกแห่งการสื่อสาร”

พิมพ์ PDF              ด้วย มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และกลุ่มบริษัท บี.กริม กำหนดจัดงาน “เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปี 2559” ในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โดยจะจัดกิจกรรมจนถึงเดือนสิงหาคม 2559 ภายใต้หัวข้อ “โลกแห่งการสื่อสาร” เน้นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารให้กับเด็กปฐมวัยได้เรียนรู้ด้วยประสบการณ์ของตนเองอย่างสนุกสนานและเข้าใจง่าย 

 

              กรุงเทพฯ/24 มิถุนายน 2559 - นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า “ในปัจจุบัน วิทยาศาสตร์มีความสำคัญกับคนในทุกเพศทุกวัย ไม่เว้นแม้แต่ในเด็กปฐมวัย เพราะวิทยาศาสตร์คือพื้นฐานของการเรียนรู้ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จึงเป็นก้าวสำคัญในการสร้างเยาวชนของชาติให้รู้จักการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในขั้นพื้นฐาน ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ เราได้ส่งเสริมให้โรงเรียนระดับปฐมวัยในสังกัดเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กอนุบาล โดยอาศัยเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ในการร่วมกันสร้างพื้นฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับเด็กไทย ให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยประสบการณ์ โดยการรู้จักช่างสังเกต ตั้งคำถามและค้นหาคำตอบด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาทักษะให้นักเรียนเหล่านี้เติบโตขึ้นเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ หรือเป็นกำลังสำคัญในการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต” รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าว  

 

 

              คุณสุวดี จงสถิตย์วัฒนา ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด รองประธานกรรมการ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เปิดเผยว่า “โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เป็นโครงการที่เราจัดกันมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เราได้ตระหนักถึงปัญหาของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของเด็กไทย   ที่ผ่านมาซึ่งไม่ได้รับการพัฒนาทักษะอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ ทำให้ปัจจุบันเกิดการขาดแคลนนักวิทยาศาสตร์ที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จึงได้ทำการศึกษาโครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยในประเทศเยอรมนี จากมูลนิธิ “Haus der Kleinen Forscher” (หรือ มูลนิธิบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย) และได้นำโครงการดังกล่าวมานำร่องเป็นต้นแบบในประเทศไทย  เพื่อพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของเยาวชน เป้าหมายสำคัญเพื่อปลูกฝังนิสัยรักวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กไทยอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเราได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ และเอกชน 8 หน่วยงาน ได้แก่ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กลุ่มบริษัท บี.กริม และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

              ปัจจุบันได้ดำเนินโครงการเข้าสู่ปีที่ 6 ซึ่งได้ขยายผลสู่กว่า 15,000 โรงเรียนทั่วประเทศ ผ่านผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น 220 แห่ง โดยมีกิจกรรมอบรมครู พัฒนาสื่อการเรียนการสอน และทำกิจกรรมสู่กลุ่มครอบครัว ในปีนี้เราจัดกิจกรรมภายใต้หัวข้อ “โลกแห่งการสื่อสาร” เพราะการสื่อสารเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งในชีวิตของเรา การสื่อสารในสังคมดิจิตัลยังเป็นเรื่องที่ซับซ้อนสำหรับเด็ก เราจึงจัดกิจกรรมสร้างประสบการณ์ด้านการสื่อสารให้ครูและเด็กได้ตั้งคำถาม ฝึกการสังเกตและหาคำตอบไปพร้อมๆ กัน โดยแบ่งออกเป็น 4 ฐานประกอบด้วย 1.เรื่องการสื่อสาร การฟัง การมองเห็นและการรับรู้ด้วยความรู้สึก : กิจกรรม รูปหน้ายิ้มแบบต่างๆ (Emoticon) และกิจกรรมการแสดงประกอบท่าทาง 2.เรื่องภาพวาด รหัสและสัญลักษณ์ : กิจกรรมมองมาทางนี้สิ ,สิ่งนี้แหละที่ฉันชอบ และกิจกรรมตัวอักษรจากการกด 3.เรื่องจากที่นี่ถึงที่นั่น : กิจกรรมไปรษณีย์ของเราเอง (จรวดลูกโป่ง) 4.เรื่องการติดต่อสื่อสารยุคดิจิทัล : กิจกรรมการระบายสีตามรหัส  โดยจากฐานกิจกรรมเด็กๆ จะได้เรียนรู้พื้นฐานเรื่องการสื่อสารที่หลากหลายสำหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นทักษะที่โครงการฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการวางรากฐานการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์”

 

 

              ด้าน นายสาคร ชนะไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวเพิ่มเติมว่า “กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีภารกิจหลักในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ รวมทั้งการสื่อสารเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ใน สาขาต่าง ๆ สู่สังคม เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้การวางรากฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่เด็กตั้งแต่วัยเยาว์จึงมีความสำคัญยิ่ง ในการปลูกฝังเด็กให้เติบโตไปพร้อมกับวิทยาศาสตร์ โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” จึงถือว่าเป็นเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นให้เด็ก รู้จัก เข้าใจ และสามารถนำประโยชน์จากการเรียนรู้นี้ไปดำเนินชีวิตต่อไปในสังคมได้ ซึ่ง อพวช. ก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” ที่พร้อมส่งเสริมให้เด็กในวัยอนุบาล  (3 – 6 ปี) ได้เริ่มเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ เพราะหากเราปลูกฝังความรักความประทับใจในวิทยาศาสตร์ให้แก่เด็ก ก็จะง่ายต่อการพัฒนากระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพในอนาคต ซึ่งในแต่ละปีจะเห็นว่า “เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย” จะหยิบยกเรื่องราวที่อยู่ใกล้ตัวมาให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ทำกิจกรรมที่สามารถเข้าใจได้ง่ายและรู้สึกสนุกที่ได้ลงมือทำด้วยตนเอง โดยในปีนี้ อพวช. ยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ในการจัดกิจกรรมฯ โดยจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม นี้ ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี อพวช. 

 

 

              นอกจากนี้ ในปีนี้ยังมีการจัดงานเปิดตัวพร้อมกันทั้ง 4 ภูมิภาค ได้แก่ 1.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดบึงกาฬ ดำเนินงานโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.ภาคตะวันออก ณ จังหวัดสระแก้ว ดำเนินงานโดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 3.ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน ดำเนินงานโดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 4.ภาคใต้ ณ จังหวัดสตูล ดำเนินงานโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้จึงอยากจะขอเชิญชวนโรงเรียนอนุบาล และศูนย์เด็กเล็กทั่วประเทศ มาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ สำหรับผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียด และดาวน์โหลดเนื้อหา คู่มือการจัดกิจกรรมได้ในเว็บไซต์ www.littlescientistshouse.com และ www.nsm.or.thข่าวโดย : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพ.)

เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวนฤมล รัตนสุวรรณ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร 02 333 3728-3732 โทรสาร 02 333 3834

E-mail :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  Facebook: sciencethailand

Call center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป