กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

รมต.นร. หม่อมหลวงปนัดดาฯ เป็นประธานการแถลงข่าวและพิธีมอบตราสัญลักษณ์งานเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

พิมพ์ PDF

        สำนักนายกรัฐมนตรี  จัดแถลงข่าว และพิธีมอบตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม2559

 

         22 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 1-2 อาคารหอประชุม กรมประชาสัมพันธ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) เป็นประธานในงานแถลงข่าวและพิธีมอบตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยมี นายอลงกรณ์ เหล่างาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ สมาคมและสื่อมวลชนเข้าร่วมงานและรับมอบตราสัญลักษณ์ รวม 130 หน่วยงาน
 
     หม่อมหลวงปนัดดาฯ กล่าวว่า ในปี 2559 เป็นปีมหามงคล รัฐบาลจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ยิ่งใหญ่ 2 งาน คือ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกามหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี และงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหา 2559 โดยรัฐบาลได้กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระกียรติในโอกาสมหามงคล หลากหลายกิจกรรม ประกอบด้วย
 

     - โครงการบรรพชาอุปสมบท 770 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
     - การจัดสร้างถาวรวัตถุเป็นของที่ระลึกน้อมเกล้าฯ ถวาย คือ จัดสร้างพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า และเรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์
     - โครงการ “ปลูกไทย...ในแบบพ่อ” เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนมีความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ มีกิจกรรม 4 กิจกรรม คือ
     * นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสัญจร “บัวบาทยาตรา”
     * ภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติ “ค่าของแผ่นดิน Pride and Dignity of Thais”
     * ละครเวทีเฉลิมพระเกียรติ “เสียงแห่งความจงรักภักดี Sounds of Love”
     * โครงการเยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพระยุคลบาท ซึ่งมีตัวแทนที่เป็นเยาวชนจากประเทศในกลุ่มอาเซียน จำนวน 70 คน มาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


       นอกจากนี้แล้วยังมีโครงการและกิจกรรมอื่นๆ ที่หน่วยงานต่างๆ บูรณาการร่วมกันในการจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ในโอกาสมหามงคลทั้ง 2 โอกาสนี้มากมายหลายกิจกรรม
       ในโอกาสนี้ รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ประดับธงชาติไทยคู่กับธงตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ตามอาคารบ้านเรือนและสถานที่ทำงานตามความเหมาะสมโดยพร้อมเพรียงกัน
 

ประสานงานได้ที : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร. 02-333-3828-32   โทรสาร 02-333-3834

E-Mail: 
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน      Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 1313
 

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงวิทย์ฯ ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
» กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ยกหมู่บ้านวิทย์ฯ ร่วมเฉลิมพระเกียรติในหลวง
» กระทรวงวิทย์ฯ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโชว์ผลงานหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์
» ก.วิทย์ร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ
» พิธีมอบธงและตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
» กิจกรรมรณรงค์ฟื้นฟูสุขภาพช่องปาก โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
» นิทรรศการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2553
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป