กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

สดร. จัดเวิร์คช็อปเสริมแกร่งเครือข่ายดาราศาสตร์อาเซียน หวังผลักดันดาราศาสตร์เข้าที่ประชุม ASEAN COST

พิมพ์ PDF

 

                กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.)    จัดเวิร์คช็อปเสริมแกร่งเครือข่ายดาราศาสตร์อาเซียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการข้อมูลทางดาราศาสตร์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ประมวลผลสมรรถนะสูง หวังผลักดันเข้าที่ประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 69 สนับสนุนงานวิจัย ส่งเสริมการขับเคลื่อนพัฒนาดาราศาสตร์อาเซียนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
              รองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ในฐานะประธาน เครือข่ายดาราศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia Astronomy Network: SEAAN) เปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการหารือร่วมเกี่ยวกับการพัฒนาบริหารจัดการข้อมูลทางดาราศาสตร์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ประมวลผลสมรรถนะสูง ระหว่างเครือข่ายดาราศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAAN MOdeling and Data Analysis: SEA MODA) เน้นพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อศึกษาวิจัยด้านดาราศาสตร์ อาทิ การสร้างแบบจำลองต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจถึงสิ่งที่จับต้องไม่ได้ หรืออยู่ไกลออกไปจากนอกโลก การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคขั้นสูงด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลทางดาราศาสตร์ที่มาจากหอดูดาวต่างๆ ในแต่ละประเทศ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์อย่างเดียวคงไม่เพียงพอ จำเป็นต้องเตรียมการรองรับการบริหารจัดการช้อมูลเพื่อให้เป็นข้อมูลที่สามารถใช้ได้ร่วมกัน และนำไปใช้ต่อยอดในงานวิจัยดาราศาสตร์ขั้นสูงได้

 


                  ผู้แทนประเทศต่าง ๆ ที่เข้าร่วมประชุม SEA MODA ครั้งนี้ ประกอบด้วย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม สิงคโปร์ และไทย ร่วมนำเสนอข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานดาราศาสตร์ของแต่ละประเทศ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อศึกษาวิจัยด้านดาราศาสตร์ นอกเหนือจากการพูดคุยด้านเครื่องมืออุปกรณ์แล้ว ยังหารือความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร์ร่วมกันในอาเซียนอีกด้วย การประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมเมอเวนพิค รีสอร์ทแอนด์สปา กะรนบีช รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต

                 การประชุม SEA MODA 2015 จัดขึ้นเป็นครั้งที่สอง ครั้งแรกจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยครั้งนี้จัดขึ้นเนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 69 (The 69th ASEAN Committee on Science and Technology Meeting: ASEAN COST) ที่ประชุม SEAAN จึงจัดประชุมกลุ่มย่อยขึ้น เพื่อกำหนดประเด็นผลักดันวิทยาศาสตร์แขนงดาราศาสตร์ให้เป็นที่ยอมรับ สนับสนุนงานวิจัย ส่งเสริมการขับเคลื่อนพัฒนาดาราศาสตร์ในอาเซียนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ผลจากการประชุมครั้งนี้จะนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการอาเซียนฯ ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2558  ต่อไป

 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โทร. 053-225569 ต่อ 210 , 081-8854353 โทรสาร 053-225524
E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน      Website : www.narit.or.th
Facebook : www.facebook.com/NARITpage
Twitter : @N_Earth ,  Instagram : @NongEarthNARIT
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 

เผยแพร่ข่าว :  นางสาวพจนพร แสงสว่าง
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร. 02 333 3727-3732 โทรสาร 02 333 3834 E-Mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   facebook : sciencethailland

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» กระทรวงวิทย์ จัดประชุม ASEAN COST ประสบความสำเร็จ ประเทศสมาชิกตอบรับ
» กระทรวงวิทย์ จัดประชุม ASEAN COST ประสบความสำเร็จ ประเทศสมาชิกตอบรับข้อเสนอของไทย
» รมว.วท. จัดงานเลี้ยงต้อนรับ ผู้นำประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภูมิภาคอาเซียน
» ไทยเดินหน้าร่วมมืออาเซียน ตั้งคณะทำงานพัฒนาข้อมูลน้ำ เตรียมพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและป้องกันภัยพิบัติ
» สซ. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัด side meeting ในการประชุม ASEAN COST ครั้งที่ 69 สร้างเครือข่ายวิจัยและแบ่งปันการใช้แสงซินโครตรอน ในภูมิภาคอาเซียน
» Clipping ข่าว วท. ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2558
» ปลัดกระทรวงวิทย์ฯ หวังผลสัมฤทธิ์กว่า 80% ในเวที ASEAN COST ครั้งที่ 69
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป