กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

กระทรวงวิทย์ฯ โดย สวทช. จัดงานประชุมวิชาการ 2 งานใหญ่ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

พิมพ์ PDF

     30 มีนาคม 2558 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดงานสัมมนาและนิทรรศการ "60 พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์"  และงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2558 (NSTDA Annual Conference 2015: NAC2015) ภายใต้หัวข้อ   “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่ปวงไทย ด้วยน้ำพระทัยองค์สิรินธร” ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 มีนาคม –     2 เมษายน 2558 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี 
     ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงานถึงการจัดงานสัมมนาและนิทรรศการ “60 พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์” ว่า งานนี้จัดขึ้นโดยคณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ร่วมกับ สวทช. ซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการของโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่การดำเนินงานของโครงการ ตลอดจนผลงาน และความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรเอกชน นักวิชาการ และ      พสกนิกรทั่วไป ได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาประเทศต่อไป

     ปัจจุบัน การดำเนินงานของโครงการ แบ่งเป็น 5 ด้านหลัก ได้แก่ 1) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามพระราชดำริ    
2) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 3) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ 4) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยใน      โรงพยาบาล  และ 5) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้ต้องขังในทัณฑสถานและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
     ในโอกาสนี้แพทย์หญิงศิราภรณ์ สวัสดิวร ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศระดับดีเด่นที่ได้รับจากการดำเนินงาน “ศูนย์เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลตามพระราชดำริฯ” ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นรางวัลที่ได้รับจากสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อเป็นแบบอย่างความดีงาม ส่งเสริม ผลักดัน และกระตุ้นให้หน่วยงานต่างๆ พัฒนาคุณภาพการให้บริการและระบบงานของหน่วยงาน พร้อมกันนี้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน จำนวน 10 ราย เข้า   ทูลเกล้าถวายทุนการศึกษาและเงินเพื่อสนับสนุนโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ และทรงพระราชทานใบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนโครงการมาอย่างต่อเนื่องจำนวน 31 ราย จากนั้นทรงเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการแสดงผลงานการดำเนินโครงการ ณ โถงบริเวณบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
     จากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมายังอาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการความก้าวหน้าด้านงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สวทช. ในงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2558 โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงานตอนหนึ่งว่า สวทช. มีเป้าหมายหลักในการผลักดันให้การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาประเทศ ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสามารถในการแข่งขันกับนานาอารยประเทศ โดยในปีงบประมาณ 2557 ที่ผ่านมา สวทช. มีผลงานที่เป็นองค์ความรู้ ได้แก่ สิ่งตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ตาม Science Citation Index Expanded จำนวน 588เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญาที่ขอจด 296 คำขอ และผลงานที่ได้รับการถ่ายทอดเชิงพาณิชย์และสาธารณประโยชน์ 180 เทคโนโลยี หน่วยงานรับถ่ายทอด 200 หน่วยงาน มูลค่าการลงทุนจากกิจกรรมของ สวทช. ประมาณ800 ล้านบาท เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยประมาณ 18,000 ล้านบาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักวิจัยที่ได้รับทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2557 จำนวน 2 รางวัล ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 จำนวน 8 รางวัล โครงการประกวด Thailand Animation Contest จำนวน 2  รางวัล และผู้ชนะเลิศการประกวดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง จำนวน 2 รางวัล รวมทั้งสิ้น 14 รางวัล
     พร้อมกันนี้ ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สวทช. ได้ทูลเกล้าฯ ถวายโมเดล “ไดโนเสาร์ ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน่” ที่สร้างขึ้นด้วยกระบวนการพิมพ์ 3 มิติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งไดโนเสาร์ภูเวียง โกซอรัส สิรินธรเน่ ถูกค้นพบที่อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น เป็นไดโนเสาร์กินพืชคอยาว หางยาวที่มีขนาดใหญ่มาก จัดเป็นกลุ่มสัตว์บกที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่เคยมีมา ชื่อวิทยาศาสตร์ของไดโนเสาร์ชนิดนี้มีความหมายว่า “สัตว์เลื้อยคลานยักษ์แห่งภูเวียง” มีอายุราว 130 ล้านปี โดยได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
     สำหรับงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2558 ในครั้งนี้ ได้จัดแสดงนิทรรศการผลงาน โดยแบ่งเป็นการแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อาทิ  สิรินธรผีเสื้อกลางคืน ผีเสื้อ สกุลใหม่ของโลก 4 ชนิดที่ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี ม่วงสิมิลัน ตะขาบชนิดใหม่ของโลก   ค้นพบที่โครงการพระราชดำริฯ ณ หมู่เกาะสิมิลัน และหม้อข้าวหม้อแกงลิงสายพันธุ์พื้นเมืองหายาก เป็นต้น การแสดงผลงานวิจัยจาก สวทช. รวมทั้งผลงานที่ได้ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของงานวิจัยและพัฒนาในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อาทิ อี-เซนส์ (E-SenSS) เครื่องวัดรสชาติอาหารไทย / “ซีต้า-เทคโนโลยี” นวัตกรรมสารดูดจับชีวพิษเชื้อราปนเปื้อนในวัตถุดิบอาหารสัตว์ / blueAmp: ชุดตรวจโรคสเตรปโตคอคโคซิสในปลานิลและทับทิม แบบง่าย รวดเร็ว และแม่นยำ /ความหลากหลายทางชีวภาพกับการพัฒนาหัวเชื้อเห็ด การเพาะเลี้ยงเห็ดโดยชุมชน และสาธิตการแปรรูปและเมนูอาหารจากเห็ดป่ากินได้ (เห็ดเผาะ เห็ดตับเต่า และเห็ดระโงก) และสาหร่ายใบมะกรูดลดโลกร้อน เป็นต้น โดยในปีนี้มี Hi-Light ที่เป็นโซนแห่งนวัตกรรมและความร่วมมือกับพันธมิตรที่จะมาในกลุ่มของ Food Innovation Network ที่แสดงนวัตกรรมทางด้านอาหาร เช่น Bac-in-a-Box®technology, Probiotic Supplement Researchเป็นเทคโนโลยีห่อหุ้ม probiotic bacteria ในแคปซูลที่สามารถปกป้องจากกรดในระหว่างการย่อยอาหารและแตกตัวในลำไส้เพื่อให้ร่างกายเกิดสมดุล และออมสินเป็นวัคซีนพืชจากธรรมชาติที่เหนี่ยวนำให้พืชต้านทานต่ออากาศ โรคและแมลงที่เปลี่ยนแปลงไป โดยใช้กระบวนการนำส่งสารที่เฉพาะเจาะจง ลดการใช้ยาฆ่าแมลง สารเคมี ปฏิชีวนะ ทำให้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นเฉลี่ย 40% ลดรายจ่าย ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ชีวิตปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
     นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการเปิดโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจเอกชนเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยและห้องทดสอบต่างๆ ของ สวทช. อย่างเต็มรูปแบบ การรับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี S&T Job Fair จากบริษัทชั้นนำกว่า 100 บริษัท  กิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน โดยงานจะจัดให้มีขึ้นตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม – 2 เมษายน 2558 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมชื่นชมในพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านการดำเนินงานในโครงการตาม พระราชดำริต่างๆ พร้อมกับชมผลงานความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากฝีมือของนักวิจัยไทย และความสำเร็จของภาคธุรกิจเอกชนที่นำนวัตกรรมอันเกิดจากไอเดียพัฒนาจนออกสู่ตลาดเชิงพาณิชย์
 

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สวทช.   
โทร. 02 564 7000 ต่อ  71725-71731  
อีเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 
เผยแพร่ข่าว : นายรัฐพล  หงสไกร
ภาพข่าว : นายรัฐพล  หงสไกรและนายไววิทย์  ยอดประสิทธิ์

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป