กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

รมว.วท. มอบรางวัลโครงการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2557 หัวข้อ “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์”

พิมพ์ PDF

  

      วันนี้ 30 ตุลาคม 2557 เวลา 10.30 น. ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลโครงการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2557 หัวข้อ “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์” รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         ผู้แทนบริษัทแคนนอน มาร์เก็ตติ้ง(ไทยแลนด์) จำกัด และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


       ท่าน รมว.วท. กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2557 ทั้ง 5 ประเภท และขอชื่นชมในความตั้งใจและความเพียรพยายามในการถ่ายภาพดาราศาสตร์มาร่วมประกวดกับโครงการที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งภาพถ่ายเหล่านี้มิได้มีเพียงแค่ความสวยงามทางด้านศิลปะเท่านั้น แต่ยังมีคุณค่าทางด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านดาราศาสตร์อีกด้วย 
    ภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ทั้ง 5 ประเภทนี้นับเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ใกล้ตัว ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย สามารถเข้าถึงได้ง่าย นอกจากแสดงให้เห็นถึงความมหัศจรรย์และความสวยงามของวัตถุต่างๆ บนท้องฟ้าแล้ว ยังเสริมสร้างจินตนาการ แรงบันดาลใจ การค้นคว้าและการแสวงหาความรู้อย่างเป็นเหตุเป็นผลตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยกระตุ้นให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปตลอดจนผู้รักการถ่ายภาพมีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านกิจกรรมทางดาราศาสตร์มากยิ่งขึ้น

     ผอ.สดร. กล่าวว่า โครงการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2557 เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนับเป็นปีที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการถ่ายภาพและส่งเสริมให้คนไทยเข้าใจหลักการถ่ายภาพทางดาราศาสตร์ นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างบรรยากาศและกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไปเกิดความสนใจทางด้านดาราศาสตร์มากยิ่งขึ้น โดยใช้กิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เข้ามาเป็นสื่อ นับเป็นพันธกิจที่สำคัญประการหนึ่งของสถาบันฯ ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างความตระหนักและเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ทางด้านดาราศาสตร์ให้กับคนในประเทศ ในปีนี้มีผู้สนใจส่งภาพถ่ายทางดาราศาสตร์เข้าร่วมประกวด จำนวนทั้งสิ้น 62 คน จำนวนภาพกว่า 221 ภาพ มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณาตัดสินผลการประกวดภาพถ่ายในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้แทนจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการถ่ายภาพทางดาราศาสตร์ นักวิชาการด้านการถ่ายภาพ และผู้แทนจากสื่อมวลชน ซึ่งได้ทำการตัดสินผลงานไปเมื่อวันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา 
 
     การประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2557  แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1) Deep Sky Objects 2) ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ 3) วัตถุในระบบสุริยะ 4) วิวธรรมชาติกับดาราศาสตร์ และ 5) ปรากฏการณ์ในบรรยากาศโลก  ผู้ชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและของรางวัลจากบริษัทแคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด มอบ ปริ้นท์เตอร์ รุ่น SELPHY CP900 Photo) รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร  รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยมีผลการตัดสิน ดังนี้
 
1. ประเภท Deep Sky Objects
  - รางวัลชนะเลิศ นายตระกูลจิตร จิตตไสยะพันธ์  ชื่อภาพ “Veil Nebula”
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายกีรติ คำคงอยู่  ชื่อภาพ “หัวใจแห่งท้องฟ้า Heart Nebula”
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายสิทธิ์ สิตไทย  ชื่อภาพ “เนบิวลาหัวม้า”
- รางวัลชมเชย นายอิทธิพัฒน์ พรหมนรกิจ ชื่อภาพ “ใจกลางทางช้างเผือก”
 
2. ประเภทปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์
- รางวัลชนะเลิศ นายกีรติ คำคงอยู่  ชื่อภาพ “ฝนดาวตกเพอร์เซอิดส์”
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายสิทธิ์ สิตไทย  ชื่อภาพ “คราสบนดาวพฤหัสจากดาวบริวารไอโอ”
 
3. ประเภทวัตถุในระบบสุริยะ
- รางวัลชนะเลิศ นายสิทธิ์ สิตไทย  ชื่อภาพ “ดาวเสาร์ใกล้โลก 2557”
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายเชิดพงศ์ วิสารทานนท์  ชื่อภาพ “Mars Opposition”
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายสุกิจ บุญญะรังษี  ชื่อภาพ “ดวงอาทิตย์ดาวแม่ของระบบสุริยะ”
- รางวัลชมเชย นายกีรติ คำคงอยู่ ชื่อภาพ “ดาวหาง PanstarrC2012K1 ผ่านดาราจักร M51”
4. ประเภทวิวธรรมชาติกับดาราศาสตร์
- รางวัลชนะเลิศ นายอภินันท์ ตั้งศรีวงศ์  ชื่อภาพ “ดาวหมุนบนภูผา”
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายธีรวัช พยัฆยุทธิ์ ชื่อภาพ “ทางช้างเผือกเหนือทะเล”
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายปวีณ อารยางกูร  ชื่อภาพ “The Intersection of Era”
- รางวัลชมเชย นายกชกร วิชัยดิษฐ  ชื่อภาพ “เรือกับทางช้างเผือก”
 

- รางวัลชนะเลิศ นายเชิดพงศ์ วิสารทานนท์  ชื่อภาพ “Cherdphong Corona Discharge”
5. ประเภทปรากฏการณ์ที่เกิดในบรรยากาศของโลก
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายวิรติ กีรติกานต์ชัย  ชื่อภาพ “สายฟ้าฟาดกลางทะเล”
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายกลยุทธิ์ เชาวน์คุณ  ชื่อภาพ “นาคเล่นน้ำ ณ บางตะบูน”
- รางวัลชมเชย นายสุริยา พลละคร  ชื่อภาพ “ลำปางหลวงศักดิ์สิทธิ์พระอาทิตย์ทรงกลด”
 
 
ทั้งนี้ ท่าน รมว.วท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมโครงการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์  ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะช่วยกระตุ้นการสร้างความตระหนักและเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ทางด้านดาราศาสตร์ให้กับเยาวชนและประชาชน ในประเทศและส่งเสริมให้วงการดาราศาสตร์ในประเทศไทยได้รับการพัฒนาสู่ระดับมาตรฐานสากลต่อไป ทั้งนี้ ภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลในแต่ละประเภท สถาบันฯ จะจัดทำเป็นสื่อทางดาราศาสตร์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน เช่น ปฎิทินดาราศาสตร์ประจำปี 2558  สื่อการเรียนรู้ สมุดภาพดาราศาสตร์ ต่อไป
 
 
 เขียนข่าวโดย  : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
ภาพข่าวและวีดิโอ : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์ ,นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์
เผยแพร่ข่าว  : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ,นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์
กลุุ่มงานประชาสัมพันธ์ สป.วท
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป