กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

กระทรวงวิทย์ฯ จัดกิจกรรมการบูรณาการงานด้าน วทน. สู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พิมพ์ PDF

 
      เมื่อวันที่ (23 กรกฎาคม 2557) เวลา 09.00 น. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) สู่จังหวัด ชุมชนและท้องถิ่น และ กิจกรรม วทน. สัญจรสู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2557  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจัยและพัฒนาของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) และเพื่อเป็นการเชื่อมโยงการดำเนินงานไปสู่ท้องถิ่นอย่างแท้จริง ซึ่งการจัดกิจกรรมบูรณาการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วย นางสาวณุวรรณา อนันตกิจไพศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาให้เกียรติบรรยายสรุปภาพรวมของจังหวัด ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  
     กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีนโยบายเพื่อตอบสนองการดำเนินงานบูรณาการด้าน วทน. กับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด บนพื้นฐานของการนำศักยภาพที่มีอยู่มาผนวกกับองค์ความรู้ด้าน วทน. ที่เกิดจากงานวิจัยและพัฒนาในการเพิ่มมูลค่าของผลผลิต สินค้า และบริการที่ทันสมัย ทำให้เกิดการสร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่จังหวัดต่างๆ และเกิดความเชื่อมโยงในการดำเนินงานระดับชาติและ ในระดับพื้นที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัดดังกล่าว  พร้อมกับได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานในเชิงพื้นที่ ให้ลงลึกในระดับจังหวัดอื่นๆ ต่อไป จึงได้มีการดำเนินงานบูรณาการด้าน วทน. ต่อเนื่องเป็นระยะ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ดำเนินงานบูรณาการด้าน วทน. มาแล้ว 6 จังหวัด ได้แก่ จ.อุบลราชธานี จ.สุโขทัย จ.ระนอง จ.ลำปาง จ.สุพรรณบุรี และในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์  
     กิจกรรมในวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 จะพบกับกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ประกอบไปด้วย  การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการงานด้าน วทน. กับจังหวัด ชุมชน และท้องถิ่น โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อนำเสนอผลงานของหน่วยงานในสังกัด วท. โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่เข้าร่วมจัดบูธแสดงผลงานในครั้งนี้ได้แก่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) และผลงานของคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย และได้มีการประชุมกลุ่มย่อยการบรรยายบทบาทภารกิจของ วท. และการนำเสนอศักยภาพองค์ความรู้ด้าน วทน. เพื่อไปพัฒนาจังหวัด ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสามารถสร้างเครือข่ายการประสานงานที่ตอบสนองความต้องการต่างๆ และของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากการผลิตองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสามารถพัฒนาเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ ที่ทำให้เกิดการสร้างงาน สร้างเงิน และสร้างคุณภาพชีวิต จากการใช้เทคโนโลยี องค์ความรู้ด้าน วทน. อย่างครอบคลุมในทุกระดับจังหวัดและชุมชนท้องถิ่น 
     นอกจากนี้ กิจกรรมในวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 เป็นกิจกรรมการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโครงการที่ วท. ดำเนินงานในพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จ (Best Practice) ณ หมู่บ้านผลิตไก่พื้นเมืองด้วยเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี การศึกษางานโครงการดังกล่าว ส่งผลให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง วท. กับหน่วยงานต่างๆ ในการดำเนินภารกิจรูปแบบต่างๆ ที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน จากการถ่ายทอดความรู้ที่ทำให้เกิดภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 
 
ข่าวโดย : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์
ภาพข่าวและวิดีโอโดย : นายรัฐพล หงสไกร  และ นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์
เผยแพร่โดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ศวภ.1 สรุปผลการดำเนินงาน และระดมสมองวางแผนนำ วทน. สู่ชาวเหนือ
» กระทรวงวิทย์ฯ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์ในโครงการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีล้ำยุค
» กระทรวงวิทย์ฯ โดย อพวช. จัดคาราวานวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
» ก.วิทย์ฯ จัดกิจกรรมการบูรณาการงานด้าน วทน. และ วทน. สัญจรสู่จังหวัดสุพรรณบุรี
» ก.วิทย์ฯ นำองค์ความรู้ลงใต้ ร่วมพัฒนาระนองสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
» กระทรวงวิทย์ฯ เดินหน้าบูรณาการวิทยาศาสตร์ สู่การปฏิบัติภาคชุมชนที่ จ.ร้อยเอ็ด
» ก.วิทย์ จัดทัพหน่วยงาน นำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสู่ชุมชน บูรณาการพื้นที่ 4 จังหวัด
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป