กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

กระทรวงวิทย์ฯ โดย กรมวิทยาศาสตร์บริการนำทัพสื่อมวลชน ชมผลงานวิจัยการปลูกข้าวหอมนิล จ.อ่างทอง

พิมพ์ PDF

     วันนี้ (30 มกราคม 2557) เวลา 09.00 น. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สส.) และ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ได้ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยการปลูกข้าว พันธุ์ข้าวหอมนิล โดยนำทัพสื่อมวลชน เยี่ยมชมผลงานและจัดทำรายการเพื่อจัดทำกรอบแนวทางในการนำองค์ความรู้เทคโนโลยีผลงานวิจัยต่าง ๆ เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนได้นำไปใช้ในการประกอบอาชีพให้กับชุมชนหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ หมู่บ้านข้าวหอมนิล ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง


 

     ทั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ยังได้กำหนดรูปแบบของหมู่บ้านต้นแบบ ด้านการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน ตามนโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มุ่งเน้นในการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาของชุมชน ในการมีส่วนร่วมของประชาชนภายในชุมชนเอง  และหน่วยงานในท้องถิ่นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ โดยสามารถนำองค์ความรู้เหล่านั้นไปพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ  ที่สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในชุมชนดังกล่าวให้เป็นสังคมที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป

     

     นอกจากนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้พาสื่อมวลชนเข้าชมงาน “เกษตรและของดีเมืองอ่างทอง” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 สำหรับการส่งเสริมศักยภาพจังหวัดอ่างทอง ในด้านการเกษตร การประมง การปศุสัตว์ ชลประทาน การผลิตสินค้าชุมชน OTOP และการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทองในด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตชุมชน อันจะก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่พื้นที่จังหวัดอ่างทองเพิ่มมากขึ้น ในการเปิดโอกาสให้เกษตรกรเข้าสู่ตลาดการค้าขายที่มีการติดต่อทางธุรกิจโดยตรง การนำวิชาการด้านการเกษตรเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการเพิ่มผลผลิตในการสร้างรายได้ให้ประชาชนได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ดีเด่นของจังหวัดมาจัดแสดงและจำหน่ายภายในงาน “เกษตรและของดีเมืองอ่างทอง” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 มกราคม 2557 – 9 กุมภาพันธ์ 2557 ณ วัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจังหวัดอ่างทอง โทร. 0 3562 0130 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง โทร. 0 3562 0071 ททท. สำนักงานสุพรรณบุรี โทร. 0 3552 5867, 3552 5880, 0 3552 5863-4
 

เขียนข่าวโดย  :  นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์
ภาพข่าวและวีดิโอโดย : นายรัฐพล  หงสไกร และ นายไววิทย์  ยอดประสิทธิ์
ตรวจทานข่าวโดย  :  นางสาวพจนพร  แสงสว่าง
 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» “กิติพงค์” ถอดรหัสประเทศไทย แนะนวัตกรรมแห่งอนาคตปูทางสู่ไทยแลนด์ 4.0
» ก.วิทย์ฯ จัดประชุม “G-map : ระบบฐานข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์” ติดตามผลการพัฒนาพื้นที่จังหวัดด้วย วทน.
» กระทรวงวิทย์ฯ แจงขีดความสามารถการแข่งขันไทยขึ้นอันดับ 28 สถิติการใช้เน็ตนำโด่งเล่นโซเชียลติดเกมส์ ห่วงแรงงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีขาดแคลน
» ตัวแทนโปรตุเกสเข้าพบรมว.วท. พร้อมหารือผลักดันความร่วมมือด้าน วทน.
» สทน. ลงนามความร่วมมือกับกรมวิชาการเกษตร ร่วมวิจัยพัฒนาแมลงวันผลไม้สายพันธุ์ใหม่ ใช้ลดปริมาณแมลงในพื้นที่เกษตรกรรม
» สทน. ลงนามความร่วมมือกับวินอะตอม เวียดนาม ร่วมวิจัยและสร้างมาตรการความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
» ก.วิทย์ฯ ยกระดับโอทอปด้วย วทน. (STI for OTOP Upgrade) จังหวัดขอนแก่น
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป