กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

แอพพลิเคชั่น "ฝนหลวง"

พิมพ์ PDF

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยศุนย์เทคโนโลยรสารสนเทศและการสื่อสาร(ศสท.) และสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร(สฝษ.) ได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศฝนหลวงบนคอมพิวเตอร์แบบหน้าจอ สัมผัส(Tablet) และโทรศัพท์เคลื่อนที่ Smart phone (ios Application) หรือ App "ฝนหลวง" โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสื่อสารประชาสัมพันธ์หน่วยงานฝนหลวง ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกรณียกิจ ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบ  

          โครงการพระราชดำริ "ฝนหลวง” เป็นหนึ่งในพระราชกรณียกิจจากพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงห่วงใยในความทุกข์ยากของพสกนิกรในท้องถิ่นทุรกันดาร ที่ต้องประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ เพื่ออุปโภคบริโภค และเกษตรกรรม อันเนื่องมาจากภาวะแห้งแล้งซึ่งมีสาเหตุมาจาก ความผันแปร และคลาดเคลื่อนของฤดูกาลตามธรรมชาติ โดยกรทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สนองพระราชดำริ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2512 เป็นต้นมา

          ในปี พ.ศ.2555 ได้มีการจัดทำแอพพลิเคชั่นที่ชื่อว่า "ฝนหลวง" โดยนำข้อมูลด้านฝนหลวงมาแสดงบนอุปกรณ์ Smartphone และ Tablet โดยวัตถุประสงค์ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชกรณียกิจฝนหลวงและเพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารอง๕ืกรรูปแบบใหม่ ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ

          ส่วนที่ 1 ข้อมูลสภาพอากาศ แสดงข้อมูลสภาพอากาศประจำวันทุกจังหวัด แสดงวันที่ เวลา อุณหภูมิ(องศาเซลเซียส) ลักษณะอากาศ สัญลักษณ์แสดงลักษณะอากาศ (เช่นมีหมอกน้ำค้าง ฝนตก ฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง มีฝนฟ้าคะนอง) ฝนตกสะสม (แสดงเมื่อมีฝนตก) ความชื้นสัมพัทธ์ ทิศทาง

          ส่วนที่ 2 พื้นที่ฝนตก การรายงานพื้นที่ฝนตกแบบรายวัน ของทุกจังหวัดในประเทศไทยทั้ง 77 จังหวัด แสดงรายชื่อสถานีที่มีปริมาณน้ำฝน ฝนสะสมใน 1 ชม. ความเข้มแสง ความกดอากาศ และแสดงผลเรดาร์

          ส่วนที่ 3 ปฏิบัติการฝนหลวง แสดงข้อมูลพื้นที่ปฏิบัติการณ์ฝนหลวงรายวัน ประกอบด้วยข้อมูลพื้นที่การทำฝนหลวง พื้นที่เป้าหมายในการปฏิบัติการฝนหลวง และแสดงผลเป็นรูปกรวยอากาศ

          ส่วนที่ 4 เกี่ยวกับฝนหลวง แสดงข้อมูลต่างๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับภารกิจฝนหลวง ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา พระราชกรณียกิจ ตำราฝนหลวง ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง วีดิทัศน์การทำฝนหลวง ข้อมูลฝนหลวง (ศัพท์ฝนหลวงและการบินเกษตร)

สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ : เว็บไซด์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป