กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

รมว.วท. เป็นประธานในพิธีเปิดงาน คาราวานเทคโนโลยีจังหวัดลำปาง

พิมพ์ PDF

 

 

           เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554  เวลา 10.45 น.  ณ ศูนย์แสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม จ.ลำปาง  ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานในพิธีเปิด นิทรรศการ คาราวานเทคโนโลยีจังหวัดลำปาง  พร้อมด้วย นายมัธยม  นิภาเกษม  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  นายอธิคม  สุพรรณพงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  ผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  โดยมี สถาบันการศึกษา  ผู้เข้ารับฟังการเสวนา  และสื่อมวลชน ร่วมงาน  จัดโดย  สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

 

 

          ในการนี้  นางนิตยา  พัฒนรัชต์  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี  กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ คาราวานเทคโนโลยีจังหวัดลำปางครั้งนี้ ว่า  สืบเนื่องจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีภารกิจในการถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งในระดับอุตาสาหกรรมและระดับชุมชน  ซึ่งในระดับชุมชน ได้ดำเนินการผ่านกิจกรรมคลินิกเทคโนโลยีและหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ซึ่งเป็นความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่มีอยู่ในทุกภูมิภาค  โดยมีการส่งเสริมให้มีการนำผลงานวิจัยและพัฒนารวมถึงองค์ความรู้ต่างๆ มาถ่ายทอดสู่ชุมชนและท้องถิ่น  อีกทั้งยังได้มีการนำองค์ความรู้มาใช้ประโยชน์  สร้างความสำเร็จในการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต 

          ดังนั้น กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยดำริของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้มอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับ สถาบันการศึกษาในโครงการคลินิกเทคโนโลยี  โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย กรมวิทยาศาสตร์บริการ  และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  จัดงานคาราวานเทคโนโลยีจังหวัดลำปาง เพื่อนำผลงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และครือข่าย เผยแพร่ในรูปแบบคาราวานเทคโนโลยี  อันจะเป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนที่ยังไม่ได้ร่วมเข้าโครงการ  ได้ชมตัวอย่างความสำเร็จจากการต่อยอดเทคโนโลยี  การสาธิตและการแสดงการใช้งานจริงของเทคโนโลยีที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของประชาชน

 

 

  

         

 

          โอกาสนี้  ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กล่าวต่อผู้เข้าร่วมงานเสวนาชาวจังหวัดลำปางว่า  รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมงานคาราวานเทคโนโลยีจังหวัดลำปางในวันนี้ 

          ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  และข้าราชการของกระทรวง  มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการดำเนินการหลายเรื่อง  ปัจจุบันอยู่ในระหว่างดำเนินการจัดทำแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับแรกในประเทศไทย  ซึ่งแต่เดิมมีแผนวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  และแผนเทคโนโลยีแห่งชาติ  ครั้งนี้แผนดังกล่าวจะเน้นในเรื่องนวัตกรรม  การใช้ประโยชน์ การนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาสู่พี่น้องในภูมิภาค  ในอาชีพต่างๆ มากยิ่งขึ้น  แผนนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2554  และจะมีผลบังคับใช้ได้ในปีถัดไป       

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กล่าวต่อว่า  นโยบายที่ได้กล่าวไว้เมื่อวันแรกที่เข้ามารับตำแหน่งที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ คือ (1) ทำอย่างไรให้วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชน  (2) ทำอย่างไรให้พี่น้องประชาชนทราบว่าวิทยาศาสตร์จะเป็นความรู้ที่จะสามารถมาช่วยได้  และ (3) ทำอย่างไรให้พี่น้องประชาชนรับรู้ว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ใส่ใจในปัญหาที่เกิดขึ้น  ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีองค์ความรู้มากมาย  และตนได้เน้นถึงเรื่องการถ่ายทอดองค์ความรู้  เทคโนโลยีที่มีอยู่ไปสู่ชุมชนให้มากที่สุด  อย่างเช่น ที่จังหวัดลำปางมีความโดดเด่นในเรื่องอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เซรามิก  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีองค์ความรู้เรื่องนี้  จึงนำมาเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ในการสร้างอาชีพ  สร้างรายได้ แก่พี่น้องประชาชน  ซึ่งได้มีการสำรวจ  สอบถามและประเมินผลตามขั้นตอนแล้วว่าตรงกับความต้องการมากที่สุด และโครงการคาราวานเทคโนโลยีจะดำเนินการต่อไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย
 
          นอกจากนี้  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ยังมีโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ที่เปิดโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนที่มีความสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์  ตามภูมิภาคต่างๆ ได้เข้ามาศึกษาและนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพด้านนี้ได้อย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรี  โดยจะคัดเลือกจากนักเรียนที่มีความรู้  ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เข้ารับการศึกษา  ปัจจุบันเปิดรับนักเรียนผู้สนใจ 7 แห่ง  แห่งละ 30 คน  รวมนักเรียนในโครงการ 210 คน  
 

 

 

 

          จากนั้น  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  ได้พบปะพูดคุยกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และเยี่ยมชมนิทรรศการตัวอย่างผลงานผลิตภัณฑ์ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับ สถาบันการศึกษาในโครงการคลินิกเทคโนโลยี นำมาจัดแสดง ทั้งนี้ คาราวานเทคโนโลยีจังหวัดลำปาง  มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน   ซึ่งในงานมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การเสวนา ในหัวข้อ “ชุมชนเล่าเรื่องตัวอย่างความสำเร็จจากการได้รับเทคโนโลยีจาก วท.”  โดย ตัวแทนกลุ่มหมู่บ้านผักและสมุนไพรอินทรีย์ อ.วังเหนือ  ตัวแทนกลุ่มผู้ผลิตก๊าซชีวภาพ อ.แม่ทะ และตัวแทนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรชุมชนท่ามะโอ อ.เมือง   นิทรรศการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จากกลุ่มอาชีพต่างๆ อาทิ  กลุ่มแปรรูปสมุนไพร  กลุ่มเกษตร  กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  กลุ่มเซรามิก  และกลุ่มพลังงาน  นอกจากนี้  ยังมีการสาธิตการผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพธัญพืช (ข้าวกล้องงอก)  และการทำเทียนหอม  แก่ผู้สนใจเข้าร่วมงาน

 

          ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โทร. 0 2333 3700  ต่อ 3946

 

เขียนข่าวโดย  :   นางสาวอุษา  ขุนเปีย
ถ่ายภาพโดย   :   นายชัชวาลย์  โบสุวรรณ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์   สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร. 0 2333 3732  โทรสาร 0 2333 3834

 

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป