กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

ประวัติ รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ

พิมพ์ PDF

1.  ประวัติส่วนตัว
  1.1   ชื่อ-นามสกุล  รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ  
  1.2   วัน เดือน ปีเกิด  5   ธันวาคม  2498   อายุ  57  ปี  
  1.3   ดำรงตำแหน่ง  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  1.6   สถานที่ทำงาน สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถ.พระรามที่ 6  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
 
2.  ประวัติการทำงาน
 2520 – 2523 อาจารย์  ภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
 2523 – 2529    นักวิจัยผู้ช่วย   ภาควิชาฟิสิกส์  มหาวิทยาลัยเคนต์สเตท ประเทศสหรัฐอเมริกา
 2529 – 2536    นักวิจัย อาคารวิจัยนิวตรอนพลังงานสูง  ภาควิชาฟิสิกส์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  หน่วยงานในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
 2536                        ลาออกจากราชการ  ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   หน่วยงานในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
 2536               รับการบรรจุเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หน่วยงานในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย           
 2536 – 2545    ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หน่วยงานในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย   
 2536 – ปัจจุบัน  รองศาสตราจารย์  สาขาวิชาฟิสิกส์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หน่วยงานในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
 2540 - 2544 รักษาการหัวหน้าฝ่ายเครื่องเร่งอนุภาคศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสง
ซินโครตรอนแห่งชาติ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 2540 - 2545            รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 2545 – 2551 ผู้อำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
 2551 – ม.ค.2553 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)(ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ ได้เปลี่ยนสถานะเป็นสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2551) 
 2551 – ก.ย.2555    รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ต.ค.2555 – ปัจจุบัน    ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   
 
3.   เครื่องราชอิสริยาภรณ์/เกียรติประวัติ
   3.1 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
    5 ธันวาคม 2525 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก     (จ.ช.)
    5 ธันวาคม 2530 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย      (ต.ม.)
    5 ธันวาคม 2534 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย    (ท.ม.)
    5 ธันวาคม 2542 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก     (ท.ช.)
    5 ธันวาคม 2548 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย   (ป.ม.)
    5 ธันวาคม 2555 ประถมาภรณ์ช้างเผือก   (ป.ช.)
    5 ธันวาคม 2556 มหาวชิรมงกุฎ   (ม.ว.ม.)
   3.2  เกียรติประวัติอื่นๆ
    2552 รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปี 2552
   
4.  ประวัติการศึกษา
    2520    วิทยาศาสตรบัณฑิต  (ฟิสิกส์)   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    2525 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (ฟิสิกส์)   Kent  State  University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
    2529 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต   (นิวเคลียร์ฟิสิกส์)  ประเทศสหรัฐอเมริกา
    2547 ปริญญาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร วปอ. รุ่นที่ 47
  
5.  ผลงานดีเด่น/รางวัลที่ได้รับ
  -  สร้างศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ (สถาบันวิจัยแสงซินโครครอน (องค์การมหาชน) 2551)
  -  ร่วมผลิตผลงานวิชาการกับผู้ร่วมงานด้านเทคโนโลยีซินโครตรอน อาทิ การสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน การสร้างระบบลำเลียงแสงและสถานีทดลอง และเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ และเป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 
6.  ผลงานวิชาการ
-  บทความวิชาการ/บทความวิจัย  ที่ตีพิมพ์ลงวารสารต่างประเทศ                  30   เรื่อง
-  บทความรายงานการประชุมวิชาการต่างประเทศ                                     23   เรื่อง
-  บทความรายงานการประชุมวิชาการในประเทศ                                       21   เรื่อง
-  บทความวิชาการ/บทความวิจัย ที่ตีพิมพ์ในวารสาร/หนังสือพิมพ์ในประเทศ       12   เรื่อง
-  อบรม/สัมมนาวิชาการ/ผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศ                                   19   ครั้ง
   
7. การดำรงตำแหน่งคณะกรรมการ (ข้อมูลโดย  กลุ่มงานกฎหมาย ณ 31 กรกฎาคม 2557)
คณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปกท.วท.    เป็น    ประธานกรรมการ
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    ปกท.วท.    เป็น    รองประธานกรรมการ
คณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ            ปกท.วท.    เป็น    รองประธานกรรมการ
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ        ปกท.วท.    เป็น    กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ปกท.วท.    เป็น    รองประธานกรรมการ
คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ    ปกท.วท.    เป็น    กรรมการ
คณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ    ปกท.วท.    เป็น    กรรมการ
คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน        ปกท.วท.    เป็น    กรรมการ
คณะกรรมการบริหารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร    ปกท.วท.    เป็น    กรรมการ
คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ    ปกท.วท.    เป็น    กรรมการ
คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ            ปกท.วท.    เป็น    กรรมการ
คณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์    ปกท.วท.    เป็น    กรรมการ
   

 

   

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป