กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เดินหน้าพัฒนาคุณภาพน้ำชุมชน จังหวัดลำปาง

พิมพ์ PDF     กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   เดินหน้าพัฒนาคุณภาพน้ำชุมชน โดยได้นำเทคโนโลยีที่ได้ผ่านการวิจัยเรื่อง การผลิตสารกรองสนิมเหล็กในน้ำและการผลิตเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค  ทั้งในระดับครัวเรือนและระดับชุมชน ลงพื้นที่ฝึกอบรมถ่ายทอดให้แก่ชุมชน ระหว่างวันที่ 29-2  สิงหาคม 2557 ในพื้นที่เทศบาลตำบลน้ำโจ้  อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง  โดยมีผู้แทนจากหมู่บ้านในเขตเทศลาบาลตำนบลน้ำโจ้เข้ารับการฝึกอบรม 30 คน  ซึ่งเมื่อฝึกอบรมครบตามหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรสามารถเป็นวิทยากรชุมชนและได้รับเครื่องกรองน้ำสำหรับครัวเรือนสำหรับการสาธิตต่อเนื่อง   รวมทั้งยังติดตั้งระบบผลิตน้ำดื่มสำหรับชุมชนเพื่อเป็นต้นแบบและใช้ผลิตน้ำดื่ม น้ำใช้สำหรับชุมชน ด้วย

      นายชัยวัฒน์  ธานีรัตน์  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี กล่าวว่า  กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุนการแก้ปัญหา การช่วยยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  โดยเฉพาะเรื่อง น้ำ เป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต ใช้ทั้งการอุปโภคบริโภค   ซึ่งประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำประปาใช้จะไม่มีปัญหา  แต่ยังมีประชาชนอีกมากที่อาศัยอยู่นอกพื้นที่การประปานครหลวงหรือการประปาส่วนภูมิภาค ใช้น้ำที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ที่อาจมีสิ่งต่างๆ ละลายหรือเจือปนอยู่  ทำให้น้ำไม่มีคุณภาพตามมาตรฐาน บางพื้นที่เมื่อนำมาดื่มอาจมีอันตรายต่อสุขภาพได้  ที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่สำรวจปัญหาและเก็บตัวอย่างน้ำมาทดสอบในห้องปฏิบัติการ ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ  ทั้งด้านจุลชีววิทยา หาจุลินทรีย์ที่ชี้วัดสุขลักษณะ หาจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค  และทดสอบทางด้านกายภาพและเคมี  เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำว่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่  ถ้าเป็นน้ำบาดาลใต้ดิน  ยังพบว่ามีสารสนิมเหล็กและสารประกอบอื่นปนเปื้อน  ซึ่งการซื้อเครื่องกรองน้ำและสารกรองสนิมเหล็กในน้ำมีราคาค่อนข้างสูง เพราะต้องนำเข้าสารกรองจากต่างประเทศ
 

 

      กรมวิทยาศาสตร์บริการได้เข้ามามีส่วนช่วยเหลือแก้ไขปัญหาสารปนเปื้อนในน้ำ ให้ชุมชนได้ใช้น้ำสะอาดปราศจากสารปนเปื้อนเพื่อสุขอนามัยที่ดี  โดยบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ เช่น อบจ. อบต. หรือ เทศบาลตำบล จัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสู่ชุมชนเพื่อช่วยแก้ปัญหา เรื่องการพัฒนาคุณภาพน้ำ  เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำเครื่องกรองน้ำ และการทำสารกรองสนิมเหล็ก  ที่สามารถใช้ได้ในครัวเรือนและในระบบผลิตน้ำดื่มของชุมชน   ซึ่งเครื่องกรองนี้สามารถใช้ได้กับน้ำดิบ  ทั้งน้ำใต้ดิน  น้ำบ่อซึม  หรือน้ำผิวดินที่อยู่ในแม่น้ำ  ลำคลอง หนอง บึง เครื่องกรองนี้มีขั้นตอนการทำงาน คือ ขั้นตอนแรก กำจัดสารแขวนลอย  และฆ่าเชื้อโรคในน้ำ  ขั้นตอนที่สอง เป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นน้ำอ่อน  สูบน้ำจากขั้นตอนแรก  ผ่านท่อกรองที่บรรจุสารกรองสนิมเหล็ก เพื่อกำจัดตะกอนเหล็กที่ละลายน้ำออก  ผ่านท่อกรองที่บรรจุถ่านกัมมันต์ เพื่อกำจัดกลิ่น สี  คลอรีน  และสารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ำ  และผ่านท่อกรองที่บรรจุเรซิน  เพื่อกำจัดหินปูน   ความกระด้างของน้ำ  จากนั้นน้ำจะผ่านระบบกรองใสและระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวีและปล่อยน้ำสะอาดที่มีคุณภาพดื่มได้สู่ถังน้ำเพื่อให้ประชาชนนำไปบริโภคต่อไป

     ทั้งนี้ การพัฒนาคุณภาพน้ำชุมชน โดยถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง การผลิตสารกรองสนิมเหล็กในน้ำและการผลิตเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในระดับครัวเรือนและระดับชุมชน  มีเป้าหมายลงพื้นที่ฝึกอบรมถ่ายทอดให้แก่ชุมชนครอบคลุมทุกภูมิภาค ทั้งภาคเหนือ  ภาคกลาง ภาคตะวันออก และ ภาคใต้  คาดหวังสร้างวิทยากรตัวคูณเป็นผู้แทนจากชุมชนประมาณ 500 คน เพื่อถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคุณภาพน้ำได้อย่างต่อเนื่อง   รวมทั้งยังติดตั้งระบบผลิตน้ำดื่มสำหรับชุมชนเพื่อเป็นต้นแบบและใช้ผลิตน้ำดื่มน้ำใช้สำหรับชุมชนด้วย
นางวลัยพร  ร่มรื่น  ผู้เขียนข่าว  ฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2201 7098  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ผู้เผยแพร่ข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป