กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

ปส. จับมือไอเออีเอ เพิ่มทักษะบุคลากรในภูมิภาคเอเชีย

พิมพ์ PDF

สื่อสารในภาวะฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี


              สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเจ้าภาพร่วม IAEA   จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในสถานการณ์ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี หวังให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ด้านนิวเคลียร์และรังสีในภูมิภาคเอเชีย กว่า ๗ ประเทศ มีทักษะและความพร้อมต่อสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ นี้ ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ 
นายสุพรรณ แสงทอง เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กล่าวว่า ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ นี้ ปส. ร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) และเครือข่ายความปลอดภัยทางด้านนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชีย (Asian Nuclear Safety Network : ANSN) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค เรื่อง Communication During Emergencies (Phase II) หวังเพิ่มทักษะด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในสถานการณ์ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี รวมทั้ง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้กับเจ้าหน้าที่ด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์จากประเทศต่างๆ ภายใต้เครือข่าย ANSN อาทิ บังคลาเทศ  อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น  มาเลเซีย  ฟิลิปปินส์  เวียดนาม และไทย จำนวนประมาณ ๔๐ คน โดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก IAEA มาเป็นวิทยากร แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และฝึกปฏิบัติให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบถึงขั้นตอนและกระบวนการในการทำงานอย่างแท้จริง
              “สำหรับประเทศไทยได้เชิญหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย อาทิ ผู้แทนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กระทรวงพลังงาน กระทรวงกลาโหม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์  ปส. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมประชุมจากแต่ละประเทศ โดยเฉพาะของประเทศไทย ที่จะนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานที่เกี่ยวข้องต่อไป”
นายสุพรรณฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกเหนือจากภารกิจในการกำกับดูแลความปลอดภัยการใช้พลังงานปรมาณูในทางสันติแล้ว ปส. ยังดำเนินการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพลังงานปรมาณูไปสู่ประชาชนภายในประเทศไทยให้เป็นที่แพร่หลายมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของกลุ่มการสื่อสารประชาสัมพันธ์ (Communication Topical Group : CTG) ซึ่งจัดตั้งโดย ANSN เพื่อสนับสนุนการสร้างความรู้และฝึกปฏิบัติให้ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีในภูมิภาคเอเชีย สามารถแลกเปลี่ยนและฝึกฝนประสบการณ์เกี่ยวกับการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในสถานการณ์ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีได้ 
              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์ โทร. ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ ๑๑๒๓ - ๑๑๒๔
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้เผยแพร่ข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป