กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

กระทรวงวิทย์จับมือรัฐบาลอิตาลี เพิ่มช่องทางรับสัญญาณดาวเทียม

พิมพ์ PDF

         รศ.ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า ปัจจุบันกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มียุทธศาสตร์การส่งเสริมให้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมไปถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและกระจายสู่ท้องถิ่นได้อย่างทั่วถึง ดังนั้น การมีความร่วมมือกับระดับนานาชาติจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในยุทธศาสตร์ด้านนี้ได้
         สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISTDA มีความร่วมมือกับรัฐบาลอิตาลีในด้านเทคโนโลยีอวกาศที่ก้าวหน้า ซึ่งมีระบบดาวเทียมเรดาร์เป็นของตัวเอง และยังเป็นหนึ่งในสมาชิกหลักที่ร่วมก่อตั้งสถานีอวกาศนานาชาติ ดังนั้น ความร่วมมือในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศจากประเทศอิตาลีอย่างกว้างขวางขึ้น
         ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ GISTDA กล่าวว่า ประเทศอิตาลีมีระบบดาวเทียม COSMO - Skymed เป็นดาวเทียมชนิดเรดาร์ (SAR) ที่มีลักษณะเดียวกันจำนวน 4 ดวง ใช้เพื่อกิจการพลเรือนและทหาร ดาวเทียมชนิดเรดาร์มีคุณสมบัติพิเศษในการถ่ายภาพทะลุผ่านเมฆได้ ซึ่งประเทศไทยอยู่ในเขตมรสุมที่มีเมฆมากตลอดทั้งปี สำหรับปีนี้ GISTDA ได้นำเทคโนโลยีเรดาร์จากประเทศอิตาลีมาใช้เต็มรูปแบบ เพื่อเสริมการใช้การใช้ดาวเทียม RadarSat ของประเทศแคนาดา ซึ่งได้รับสัญญาณมาก่อนหน้านี้แล้ว เทคโนโลยีเรดาร์จะมีบทบาทสำคัญในเรื่องภัยพิบัติต่างๆ อาทิ น้ำท่วม ดินถล่ม โดยเฉพาะในฤดูฝนจำเป็นต้องใช้งานข้อมูลจากดาวเทียมเรดาร์เป็นจำนวนมาก ดาวเทียมเรดาร์ยังมีประโยชน์ในด้านการวิเคราะห์ผลผลิตข้าวและการเกษตร, การประยุกต์ใช้งานด้านสำรวจทางวิศวกรรม 
         GISTDA ได้ร่วมกับสถานฑูตอิตาลีประจำประเทศไทยจัดงานสัมมนา “Italian Space Activities: COSMO-SkyMed a dual system for International Cooperation” ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนของอิตาลี ประกอบด้วย บริษัท e-GEOS, Thales Alenia Space และ Telespazio เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก รวมทั้งได้รับเกียรติจาก H.E.  Francesco Saverio Nisio เอกอัครราชฑูตอิตาลีประจำประเทศไทยเข้าร่วมงานเปิดงานดังกล่าวด้วย
         การสัมมนาครั้งนี้เปิดโอกาสให้ผู้มีประสบการณ์ทางด้านอวกาศจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนสถาบันการศึกษา ได้ร่วมนำเสนอและอภิปราย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน โดยองค์การอวกาศแห่งอิตาลี Agenzia Spaziale Italiana (ASI) นำเสนอการดำเนินโครงการดาวเทียม COSMO-SkyMed, ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน, ประโยชน์ของโครงการต่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งแนวโน้มของการพัฒนานวัตกรรมอวกาศ และ สทอภ. จะนำเสนอประสบการณ์ในการให้บริการและการใช้ประยุกต์ใช้ระบบดาวเทียม COSMO-SkyMed ในประเทศไทย นอกจากนี้ สทอภ. ยังถือโอกาสสำคัญในครั้งนี้เปิดบ้านให้เยี่ยมชมสถานีรับสัญญาณดาวเทียม COSMO-SkyMed และสถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียมไทยโชต ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (Space Krenovation Park :SKP) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีผู้เผยแพร่ข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป