กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

IAEA จับมือ ก.วิทย์ฯ เสริมแกร่งบุคลากรด้านความปลอดภัย

พิมพ์ PDF

ใช้เครื่องเร่งอนุภาคทางการแพทย์

          สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องเร่งอนุภาค โดยมีวิทยากรจากประเทศฟินแลนด์มาบรรยายให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเครื่องเร่งอนุภาคและผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์ ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2557 ณ จ.ชลบุรี เน้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและประชาชน
 
          นายสุพรรณ แสงทอง เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ   กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีการนำเครื่องเร่งอนุภาคมาใช้ประโยชน์ในโรงพยาบาลหลายแห่ง ซึ่ง ปส. เป็นหน่วยงานหลักในการกำกับดูแลการใช้เครื่องเร่งอนุภาคให้มีความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานสากล ปส. จึงร่วมกับ IAEA ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Workshop on Strengthening Regulatory Inspection of Linear Accelerator In Thailand” ขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบของ ปส. นำความรู้ที่ได้มาพัฒนางานตรวจสอบเครื่องเร่งอนุภาคให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และผู้ปฏิบัติงานทางด้านการแพทย์ สามารถใช้เครื่องเร่งอนุภาคได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยทั้งผู้ปฏิบัติงาน ผู้ป่วย และประชาชน โดย IAEA ได้ส่งวิทยากร Ms. Ritva Bly จากประเทศฟินแลนด์ มาบรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในครั้งนี้ 

          เครื่องเร่งอนุภาค คือเครื่องมือที่อาศัยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในการเร่งอนุภาคที่มีประจุให้เคลื่อนที่จนกระทั่งมีความเร็วสูงใกล้ความเร็วแสงจนได้ลำอนุภาคที่มีความเร็วสูง ซึ่งลำอนุภาคนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในหลายๆ ด้าน อาทิ การวิจัยพื้นฐาน การวิจัยประยุกต์ และการแพทย์ โดยทางการแพทย์ใช้ในการรักษาโรคมะเร็ง  ซึ่งการฉายรังสีรักษาโรคมะเร็ง หลักการคือ การส่งลำรังสีที่มีความเร็วสูงไปยังตำแหน่งที่เป็นเซลล์มะเร็งเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ ทำให้เซลล์มะเร็งถูกทำลาย อีกทั้งช่วยลดปริมาณรังสีในเนื้อเยื่อปกติและอวัยวะข้างเคียง การรักษาโรคมะเร็งด้วยเครื่องเร่งอนุภาคนี้ เหมาะสำหรับโรคมะเร็งที่มีความซับซ้อน เช่น มะเร็งหลังโพรงจมูก มะเร็งบริเวณศีรษะและลำคอ มะเร็งปอดมะเร็งต่อมลูกหมาก หรือสำหรับอวัยวะทุกส่วนของร่างกายก็สามารถรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน

          สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  กองพัฒนาระบบบริหารและจัดการงานวิชาการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทร  02-596-7600 ต่อ 2416 หรือ 089 616 9572
            
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป