วศ./ก.วิทย์ฯ เดินหน้าOTOPผ้าทอ จับมือผู้เชี่ยวชาญมุ่งสร้างสินค้าคุณภาพรองรับอาเซียน

พิมพ์

           ผ้าทอ เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทหนึ่งซึ่งเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ที่กำหนดเกณฑ์คุณภาพของผลิตภัณฑ์ผ้าทอชนิดต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย แต่ยังมีผู้ประกอบการที่ผลิตผ้าทอหลายรายที่ยังไม่สามารถขอการรับรองตามมาตรฐาน  มผช. ได้ เนื่องจากคุณภาพของสินค้ายังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดเป็นสาเหตุที่ทำให้ผ้าทอไม่มีคุณภาพไม่ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน มผช. 
           นางสาวเสาวณี มุสิแดง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ประเทศ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีส่วนรับผิดชอบในการใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งเสริมผู้ผลิตสินค้าภายในประเทศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและขยายศักยภาพทางการค้า รวมถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคจึงลงพื้นที่สำรวจสินค้า OTOP   พบว่าสินค้าผ้าทอ หนึ่งในหัตถกรรมพื้นบ้านที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย  มีผู้ผลิตผ้าทอชุมชนหลายรายที่ยังไม่สามารถขอการรับรองตามมาตรฐาน  มผช. ได้  จึงเร่งนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีอยู่ มาช่วยแก้ปัญหากระบวนการผลิตสินค้าผ้าทอชุมชน  มีการส่งเสริมความรู้ผู้ประกอบการชุมชนในเรื่องความคงทนของสีต่อการซัก การเปลี่ยนแปลงขนาดภายหลังการซักและทำให้แห้ง  การใช้สีย้อมสังเคราะห์ที่ได้มาตรฐาน  พัฒนากระบวนการผลิตการย้อมสี การเลือกใช้อุปกรณ์สำหรับการย้อมเส้นด้ายที่เหมาะสม มุ่งส่งเสริมสินค้าประเภทผ้าทอให้ได้คุณภาพและสามารถเข้าสู่กระบวนการขอการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ 
           นางสาวเสาวณีฯ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ประเภทผ้าทอสู่การรับรองมาตรฐาน ซึ่งดำเนินการโดยผู้ที่มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน จึงต้องมีการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการผลิตผ้าทอในระดับชุมชนให้มีคุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อให้ผู้ใช้เกิดความเชื่อมั่น  อีกทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าชุมชน สร้างชื่อเสียงให้กับท้องถิ่น และเพิ่มโอกาสในการขยายตลาด รวมถึงรองรับการเปิดเสรีทางการค้าอาเซียนที่จะมีในอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งพื้นที่เริ่มดำเนินการใน พ.ศ. 2557 ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร  มุกดาหาร สุรินทร์ ชัยภูมิ ขอนแก่น นครราชสีมา สกลนคร  และ อุดรธานี สำหรับผู้ประกอบการผ้าทอสนใจสอบถามข้อมูล สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02201 7533 และ 02201 7232

---------------------------------------------
 

นางสาวจิตลดา  คณีกุล  ผู้เขียนข่าว
ฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร 0 2201 7097-8  โทรสาร 0 2201 7470e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 

Tags OTOP
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ประชารัฐร่วมใจยกระดับ otop
» วว. โชว์ผลงานสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการในงาน SMART SME EXPO 2016
» จากนี้ไปการขยายผล จะใช้หลักการประชารัฐ
» กระทรวงวิทย์แถลงข่าวความสำเร็จ 6 เดือน การดำเนินงานคูปองวิทย์เพื่อ OTOP ระบุมีผู้สนใจเข้าร่วมสมัครโครงการกว่า 1,000 ราย อนุมัติคูปองไปแล้ว 222 ราย
» คูปองวิทย์เพื่อ OTOP
» โครงการยกระดับโอทอป (OTOP) ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 9 เมษายน 2559
» ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับ “คูปองวิทย์เพื่อโอทอป” ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559