กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

วศ./ก.วิทย์ฯ เดินหน้าOTOPผ้าทอ จับมือผู้เชี่ยวชาญมุ่งสร้างสินค้าคุณภาพรองรับอาเซียน

พิมพ์ PDF

           ผ้าทอ เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทหนึ่งซึ่งเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ที่กำหนดเกณฑ์คุณภาพของผลิตภัณฑ์ผ้าทอชนิดต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย แต่ยังมีผู้ประกอบการที่ผลิตผ้าทอหลายรายที่ยังไม่สามารถขอการรับรองตามมาตรฐาน  มผช. ได้ เนื่องจากคุณภาพของสินค้ายังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดเป็นสาเหตุที่ทำให้ผ้าทอไม่มีคุณภาพไม่ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน มผช. 
           นางสาวเสาวณี มุสิแดง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ประเทศ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีส่วนรับผิดชอบในการใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งเสริมผู้ผลิตสินค้าภายในประเทศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและขยายศักยภาพทางการค้า รวมถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคจึงลงพื้นที่สำรวจสินค้า OTOP   พบว่าสินค้าผ้าทอ หนึ่งในหัตถกรรมพื้นบ้านที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย  มีผู้ผลิตผ้าทอชุมชนหลายรายที่ยังไม่สามารถขอการรับรองตามมาตรฐาน  มผช. ได้  จึงเร่งนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีอยู่ มาช่วยแก้ปัญหากระบวนการผลิตสินค้าผ้าทอชุมชน  มีการส่งเสริมความรู้ผู้ประกอบการชุมชนในเรื่องความคงทนของสีต่อการซัก การเปลี่ยนแปลงขนาดภายหลังการซักและทำให้แห้ง  การใช้สีย้อมสังเคราะห์ที่ได้มาตรฐาน  พัฒนากระบวนการผลิตการย้อมสี การเลือกใช้อุปกรณ์สำหรับการย้อมเส้นด้ายที่เหมาะสม มุ่งส่งเสริมสินค้าประเภทผ้าทอให้ได้คุณภาพและสามารถเข้าสู่กระบวนการขอการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ 
           นางสาวเสาวณีฯ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ประเภทผ้าทอสู่การรับรองมาตรฐาน ซึ่งดำเนินการโดยผู้ที่มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน จึงต้องมีการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการผลิตผ้าทอในระดับชุมชนให้มีคุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อให้ผู้ใช้เกิดความเชื่อมั่น  อีกทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าชุมชน สร้างชื่อเสียงให้กับท้องถิ่น และเพิ่มโอกาสในการขยายตลาด รวมถึงรองรับการเปิดเสรีทางการค้าอาเซียนที่จะมีในอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งพื้นที่เริ่มดำเนินการใน พ.ศ. 2557 ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร  มุกดาหาร สุรินทร์ ชัยภูมิ ขอนแก่น นครราชสีมา สกลนคร  และ อุดรธานี สำหรับผู้ประกอบการผ้าทอสนใจสอบถามข้อมูล สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02201 7533 และ 02201 7232

---------------------------------------------
 

นางสาวจิตลดา  คณีกุล  ผู้เขียนข่าว
ฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร 0 2201 7097-8  โทรสาร 0 2201 7470e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 

Tags OTOP
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป