กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

ปส. เสริมศักยภาพบุคลากรการแพทย์ เน้นความปลอดภัยให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ

พิมพ์ PDF

           สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  (ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   เสริมความรู้ด้านความปลอดภัย จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “ความปลอดภัยทางรังสีในงานรังสีรักษา” ให้กับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานด้านรังสีรักษา เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน ผู้ป่วย และประชาชน
           นายสุพรรณ แสงทอง เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กล่าวว่า  หลายประเทศทั่วโลกนำพลังงานนิวเคลียร์และรังสีมาใช้ประโยชน์ อาทิ ด้านการแพทย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การศึกษาวิจัย และการผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิต  ประเทศไทยได้นำรังสีมาใช้ในการรักษาโรคมะเร็ง  อีกทั้งได้ทำการวิจัยและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จนมีเทคโนโลยีทัดเทียมนานาประเทศ ปัจจุบันประเทศไทย มีผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่เพิ่มขึ้นมากกว่า 3,000 คนต่อปี และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้มีหน่วยงานที่ให้การรักษาโรคมะเร็งด้วยรังสีอยู่หลายแห่งตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ จึงจำเป็นที่ต้องให้ความรู้ความเข้าใจ การใช้งานที่ถูกต้องและปลอดภัย ดังนั้น ปส. จึงจัดการฝึกอบรมหลักสูตร “ความปลอดภัยทางรังสีในงานรังสีรักษา” เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องด้านรังสี รักษาได้เรียนรู้ในเรื่องต่างๆ ในงานรังสีรักษา เช่น เรียนรู้หลักความปลอดภัยทางรังสีในงานรังสีรักษา การหาปริมาณรังสีในผู้ป่วย การวางแผนการรักษา เครื่องมือประเภทต่างๆการประกันคุณภาพ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านรังสีรักษา เป็นต้น   พร้อมทั้งนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประยุกต์ใช้ในการทำงาน  และใช้เป็นแนวปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  อีกทั้งให้เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของบุคลากร ตลอดจนเพื่อวางแนวทางการจัดทำมาตรฐาน (Standardize procedure) การรักษาด้วยรังสีของประเทศต่อไปในอนาคต
           การจัดฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2557  ณ ห้องประชุมใหญ่ สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ถ.วิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  กองพัฒนาระบบบริหารและจัดการงานวิชาการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทร  02-596-7600 ต่อ 2416 หรือ 089 616 9572
 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป