กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

ปส. จับมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานนำร่อง บูรณาการงานประชาสัมพันธ์ด้านพลังงานปรมาณู

พิมพ์ PDF

           สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  (ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการสัมมนาเรื่อง  “การประชาสัมพันธ์ด้านพลังงานปรมาณูแบบบูรณาการ”เพื่อให้บุคลากรด้านประชาสัมพันธ์   นำเสนอแผนและแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อหาแนวทางการบูรณาการและผลักดันให้มีการจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ด้านพลังงานปรมาณูอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
           นายสุพรรณ แสงทอง เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กล่าวการ ปส. ในฐานะเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลความปลอดภัยการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้มีความปลอดภัยสูงสุด ได้ดำเนินการเผยแพร่ความรู้ และสร้างการมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัยจากการใช้พลังงานปรมาณูให้แก่ประชาชน จึงนำร่องจัดสัมมนาเรื่อง “การประชาสัมพันธ์ด้านพลังงานปรมาณูแบบบูรณาการ”                  ในปีงบประมาณ 2557 เพื่อนำแผนประชาสัมพันธ์ด้านพลังงานปรมาณูของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมานำเสนอและร่วมกันแสดงความคิดเห็น เพื่อสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมด้านการประชาสัมพันธ์ด้านพลังงานปรมาณู และเพื่อเป็นแนวทางไปสู่การจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ด้านพลังงานปรมาณูแบบบูรณาการในอนาคต
            การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมอมารี  แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาจากกระทรวงพลังงาน เช่น  สำนักนโยบายและแผนพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) รวมทั้งหน่วยงานที่มีความสำคัญต่อการสร้างความรู้ความเข้าใจ อาทิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมประชาสัมพันธ์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สื่อมวลชน ผู้แทนจากสมาคม และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

........................................................................................................................................................................

งานเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป