ปส. จับมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานนำร่อง บูรณาการงานประชาสัมพันธ์ด้านพลังงานปรมาณู

พิมพ์

           สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  (ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการสัมมนาเรื่อง  “การประชาสัมพันธ์ด้านพลังงานปรมาณูแบบบูรณาการ”เพื่อให้บุคลากรด้านประชาสัมพันธ์   นำเสนอแผนและแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อหาแนวทางการบูรณาการและผลักดันให้มีการจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ด้านพลังงานปรมาณูอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
           นายสุพรรณ แสงทอง เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กล่าวการ ปส. ในฐานะเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลความปลอดภัยการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้มีความปลอดภัยสูงสุด ได้ดำเนินการเผยแพร่ความรู้ และสร้างการมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัยจากการใช้พลังงานปรมาณูให้แก่ประชาชน จึงนำร่องจัดสัมมนาเรื่อง “การประชาสัมพันธ์ด้านพลังงานปรมาณูแบบบูรณาการ”                  ในปีงบประมาณ 2557 เพื่อนำแผนประชาสัมพันธ์ด้านพลังงานปรมาณูของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมานำเสนอและร่วมกันแสดงความคิดเห็น เพื่อสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมด้านการประชาสัมพันธ์ด้านพลังงานปรมาณู และเพื่อเป็นแนวทางไปสู่การจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ด้านพลังงานปรมาณูแบบบูรณาการในอนาคต
            การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมอมารี  แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาจากกระทรวงพลังงาน เช่น  สำนักนโยบายและแผนพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) รวมทั้งหน่วยงานที่มีความสำคัญต่อการสร้างความรู้ความเข้าใจ อาทิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมประชาสัมพันธ์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สื่อมวลชน ผู้แทนจากสมาคม และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

........................................................................................................................................................................

งานเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี