กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

ปส. ร่วมกับ ไอเออีเอ จัดทำแผนพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ

พิมพ์ PDF

            สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  (ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ (National Nuclear Security Workshop on the Integrated Nuclear Security Support Plan (INSSP)” เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงทางนิวเคลียร์และรังสีที่เป็นมาตรฐานสากล

            นายสุพรรณ แสงทอง เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กล่าวการ ปส. มีหน้าที่หลักในการกำกับดูแลความปลอดภัยการใช้ประโยชน์จากพลังงานปรมาณูในประเทศไทย และเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านพลังงานปรมาณูกับ IAEA และระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในประเทศ ดังนั้น ปส. จึงร่วมกับ IAEA จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ” เพื่อปรึกษาหารือในการบูรณาการแผนสนับสนุนด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี อีกทั้งเสริมสร้างความร่วมมือที่จะก่อให้เกิดมาตรการความมั่นคงทางนิวเคลียร์ที่เข้มแข็งของประเทศไทย
             การประชุมนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ กรมศุลกากร การท่าเรือแห่งประเทศไทย การท่าอากาศยาน กรมเจ้าท่า ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล กองทัพไทย   และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

............................................................................................................................................................................

งานเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป