กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

GISTDA ตะลุย...นำเทคโนโลยีสู่ชุมชน

พิมพ์ PDF

          หลังจากการดำเนินงานในจังหวัดน่าน เห็นผลความสำเร็จในระดับชุมชนอยู่รอดได้ และเริ่มมีความพอเพียงแล้ว  มูลนิธิปิดทองหลังพระ จึงขยายผลมาสู่พื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยคล้ายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ตามข้อเสนอของมูลนิธิชัยพัฒนาที่ให้พิจารณาเลือกอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังใช้ประโยชน์ได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพมาเป็นพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาในรูปแบบใหม่ คือ ทำเล็ก ประหยัด เกิดการขยายผลเร็วในวงกว้าง และได้ประโยชน์สูงสุด
          บ้านโคกล่ามและบ้านแสงอร่าม ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี คือพื้นที่ซึ่ง มูลนิธิปิดทองหลังพระ เลือกเป็นต้นแบบในการพัฒนา ในรูปแบบใหม่ โดยดำเนินการร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ในการพัฒนาระบบน้ำ โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการพัฒนาการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเรื่องการปศุสัตว์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนั่นก็รวมถึงสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ที่ให้การสนับสนุนในเรื่องการใช้ประโยชน์จากข้อมูลดาวเทียมมาช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการแปลงที่ดิน และน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่อีกด้วย ทำให้เกษตรกรสามารถตกกล้าและปลูกข้าวได้เต็มพื้นที่ โดยไม่ต้องรอน้ำฝน และผลผลิตข้าวในพื้นที่โครงการเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการบริหารจัดการน้ำที่ดีและมีประสิทธิภาพ ทำให้ข้าวเมล็ดไม่ลีบและมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น จนปัจจุบันมีการขยายผลหลายร้อยครัวเรือง มีน้ำพอกินพอใช้ มีรายได้จากการเกษตรและปศุสัตว์ตลอดปี ส่งผลมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนมีความเข้มแข็งมากขึ้น
          นอกจากนี้ยังมีกองทุนต่างๆ ที่มูลนิธิปิดทองหลังพระให้การสนับสนุนและส่งเสริม เพื่อให้ชาวบ้านอยู่ได้อย่างยั่งยืนมั่นคงในอนาคต เช่นกองทุนหมู กองทุนเป็ด กองทุนปุ๋ย กองทุนเมล็ดพันธุ์ข้าว กองทุนเมล็ดพันธุ์ผัก กองทุนการตลาด และกองทุนแม่บ้านศึกษาดูงาน เป็นต้น
จากการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ ทำให้เกิดการขยายผลการดำเนินงานในจังหวัดกาฬสินธุ์ ภายใต้โครงการแก้มลิงหนองเลิงเปือย อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ เพื่อการบริหารจัดการและพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มเติมบริเวณหนองเลิงเปือย ซึ่งขณะนี้ GISTDA ได้ดำเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการเก็บข้อมูลแปลงที่ดินให้กับอาสาสมัครของมูลนิธิปิดทองหลังพระเพื่อนำไปจัดทำข้อมูลพื้นที่รายแปลงให้กับชุมชน
เพื่อนำไปวางแผนการบริหารจัดการน้ำและการใช้ประโยชน์ในอนาคต
 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป