กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

พีรพันธุ์ มอบทิศทาง วศ. มุ่งใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ลงสู่ชุมชนโดยกลไกของ OTOP

พิมพ์ PDF

          ดร. พีรพันธุ์ รมว.วท. เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้านวัสดุสัมผัสอาหาร วศ.  รับฟังรายงานผลการดำเนินงาน และพร้อมกันนี้ยังได้มอบแนวทางการดำเนินงานงาน วศ. ในปี 2557  ทั้งการผลักดันการปรับองค์กรให้มีความกะทัดรัดตอบโจทย์ได้เพิ่มขึ้น มุ่งใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ลงสู่ชุมชนโดยกลไกของ OTOP  การผลักดันกฎหมายสำคัญ การผลักดันงานเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC  ภายใต้ความสำคัญของมาตรฐาน  คุณภาพ และความปลอดภัย
ตอบโจทย์ที่จะพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนได้เพิ่มขึ้น ตรงตามนโยบายรัฐบาลในการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ชุมชน
          ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะ เยี่ยมชมพร้อมมอบแนวทางการดำเนินงานกรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) โดยมี นางสาวเสาวณี มุสิแดง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ วศ.   เมื่อกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมา
          ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า เป็นโอกาสอันดีที่ได้เข้าเยี่ยมชม วศ.   และรับฟังรายงานทำให้เข้าใจในหลายเรื่อง งานของ วศ. ตอบโจทย์ในการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน เป็นกลไกวิทยาศาสตร์ที่ถือเป็นหัวใจสำคัญ ซึ่งนโยบายกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จะผลักดันให้มีการนำข้อมูลจากห้องปฏิบัติการมาใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น ตรงตามนโยบายรัฐบาลในการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ชุมชน ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้ยกระดับสินค้า OTOP  ทั้งนี้ วศ. จะทำอย่างไรให้งานมีคุณภาพนั้น ในปีงบประมาณ 2557  ควรมีแนวทางผลักดันงานหลัก 4 ประเด็นด้วยกัน ประเด็นที่ 1 มีความจำเป็นต้องปรับองค์กรให้มีความกระทัดรัดตอบโจทย์ได้เพิ่มขึ้น สร้างระบบ สร้างฐาน ให้สามารถเดินต่อไปข้างหน้าไม่หยุดนิ่งสอดคล้องกับภารกิจ ปรับเปลี่ยนมาเป็นหน่วยที่ให้บริการเพิ่มขึ้นแทนการควบคุม  ประเด็นที่ 2 มุ่งใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ลงสู่ชุมชนโดยกลไกของ OTOP ส่งเสริมให้ผู้ผลิตเข้าสู่กระบวนการคุณภาพทำให้สินค้าได้รับการพัฒนา มีการลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาของประชาชนมากยิ่งขึ้น และนำมาปรับปรุงหรือพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์อื่นๆ  เป็นการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งก้าวทันสถานการณ์   ประเด็นที่ 3 การผลักดันกฎหมายสำคัญร่าง พรบ. ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ เป็นเรื่องสำคัญและเป็นการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน รายละเอียดที่หลากหลาย ควรมีการจัดทำเป็นกฏหมายกลางเกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่มีห้องปฏิบัติการทั้งภาครัฐและเอกชน ประเด็นสุดท้าย  การผลักดันงานเพื่อการเตรียมความพร้อมสู่ AEC  ภายใต้ความสำคัญของมาตรฐาน  คุณภาพ และความปลอดภัย หลักฐานเชิงประจักษ์ที่ใช้ในการยืนยันจะเป็นข้อมูลผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการ ซึ่งมีความจำเป็นที่ต้องเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการที่มีข้อมูลการวิเคราะห์ถูกต้อง  ครบทุกรายการ และมีความรวดเร็ว  
          อย่างไรก็ตามการผลักดันงานพัฒนายกระดับคุณภาพและความปลอดภัยสินค้า OTOP ของ วศ. ควรให้มีศูนย์รวมการผลักดันงานในพื้นที่โดยตรงแทนการเป็นงานฝากในหน่วยงานอื่น เพื่อให้มีความต่อเนื่องและแสดงให้เห็นความสำคัญการผลักดันงานในภาพรวมของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในการเป็นกระทรวงเศรษฐกิจที่ใช้ฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประเทศ 
          นางสาวเสาวณี มุสิแดง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวรายงานการดำเนินงาน ว่า วศ. มีบทบาทภารกิจสำคัญในการให้บริการและส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ที่ผ่านมามีการดำเนินงานสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ประเด็นวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างรายได้  แผนงานห้องปฏิบัติการเพื่อการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า ซึ่งนับเป็นโจทย์ใหญ่ที่ วศ. ได้นำห้องปฏิบัติการที่มีอยู่เข้ามาช่วยแก้ปัญหา ได้ปรับเปลี่ยนการทำงานของนักวิทยาศาสตร์จากเดิมที่อยู่แต่ในห้องปฏิบัติการให้มีการออกนอกพื้นที่ เข้าถึงประชาชนได้รับฟังปัญหา และจะได้ช่วยแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนได้ตรงความต้องการมากยิ่งขึ้น ได้ดำเนินการทดสอบและเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค การตรวจสอบคุณภาพสินค้าเพื่อการส่งออก การแก้ไขปัญหาสารปนเปื้อนในน้ำที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐาน ได้ส่งทีมนักวิทยาศาสตร์ลงพื้นที่ทั้ง 4 ภาค จำนวน 34 จังหวัด ทำให้พบข้อเท็จจริงว่าสินค้า OTOP ที่ส่งขอมาตรฐานที่ สมอ. หรือ อย. มีสินค้าเพียงร้อยละ 20 เท่านั้นที่ผ่านมาตรฐาน   ดังนั้น วศ. จึงมีเป้าหมายในการเข้าช่วยแก้ปัญหาให้กับสินค้าที่ไม่ผ่านมาตรฐานที่เหลืออีกร้อยละ 80  โดยเริ่มตั้งแต่การเข้าไปอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตให้สินค้ามีคุณภาพและสามารถยื่นขอการรับรองมาตรฐานใหม่ได้ ที่ผ่านมาได้ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการสินค้าที่หลากหลาย เช่น สิ่งทอ ปลาส้ม เสื่อกก


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กรมวิทยาศาสตร์บริการแหล่งรวมความเชี่ยวชาญ  ร่วมสร้างเศรษฐกิจอาเซียน
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ  Department  Of Science  Service
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2201 7097-8  โทรสาร 0 2201 7470  http://www.dss.go.th

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป