กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

15 ปี มาตรวิทยาไทย ร่วมพัฒนาสู่สากล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมมาตรวิทยานานาชาติ

พิมพ์ PDF

          สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) จัดการประชุมนานาชาติเพื่อการพัฒนาความร่วมมือด้านมาตรวิทยาในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และการประชุมผู้บริหารองค์กรมาตรวิทยาของประเทศสมาชิกอาเซียน ณ อาคารผดุงมาตร สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จ.ปทุมธานี และในวันที่ 4 กันยายน 2556 ได้รับเกียรติจาก ดร.กอปร กฤตยากีรณ คณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติและที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน  ณ โรงแรมพูลแมน บางกอก คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ
          งานฉลองครบรอบ 15 ปีครั้งนี้ นับเป็นก้าวกระโดดที่สำคัญของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ โดยมีจุดประสงค์หลักของการจัดงาน คือการสร้างความร่วมมือทางด้านมาตรวิทยาระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน เพื่อพัฒนาไปสู่การรวมตัวของภูมิภาคที่เป็นพันธมิตรในอนาคต จากการประชุมร่วมกันของกลุ่มผู้อำนวยการของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติของประเทศในภูมิภาคอาเซียน หรือ  ASEAN NMI Director โดยมีประเทศเข้าร่วมประชุมได้แก่ ไทย สิงคโปร์ เวียดนาม   อินโดนิเซีย บรูไน พม่า  ลาว และกัมพูชา การประชุมในครั้งนี้มีข้อสรุปให้จัดตั้งกลุ่มเพื่อประสานความร่วมมือกันระหว่างสมาชิกภายใต้กลุ่มที่เรียกว่า ASEAN EXPERT GROUP (EGM)  ที่จะให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางด้านมาตรวิทยา ทั้งนี้ นายประยูร เชี่ยววัฒนา ผู้อำนวยการ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ได้รับเกียรติให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มคณะทำงานนี้ ร่วมกับ Dr. Yun Fook Liew ผู้แทนจากสิงคโปร์ โดยมีกำหนดการประชุมครั้งต่อไป ณ ประเทศสิงคโปร์ ในเดือนเมษายน 2557
          นอกจากนี้ยังมีผู้แทนด้านมาตรวิทยาจาก เยอรมนี ออสเตรีย ญี่ปุ่น จีน และคณะกรรมการ ชั่ง ตวง วัด ระหว่างประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือและมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาด้านมาตรวิทยาแก่กลุ่มประเทศอาเซียน ได้แบ่งปันประสบการณ์และเสนอแนะแนวทางในการทำงานแก่กลุ่มคณะทำงาน ASEAN EXPERT GROUP (EGM)   อีกด้วย และกิจกรรมท้ายสุดของงานฉลองครบรอบ 15 ปีในครั้งนี้ ได้แก่ กิจกรรมการระดมสมองและหารือ เพื่อกำหนดทิศทาง, วิสัยทัศน์ และแผนงานของความร่วมมือทางด้านมาตรวิทยา ในกลุ่มประเทศอาเซียน ต่อไป
          นายประยูร เชี่ยววัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่าระบบการวัดแห่งชาติ คือ โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ช่วยรองรับการพัฒนาวิทยาศาสตร์ด้านการผลิต การบริการ การคุ้มครองผู้บริโภค โดยเฉพาะการส่งออก ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับประเทศและประชาคมอาเซียน  นอกจากนี้ยังเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเศรษฐกิจ และยังเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการวัด มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรมาตรวิทยาอาเซียนและเอเชียตะวันออก โดยคำนึงถึงความต้องการและความจำเป็นของแต่ละประเทศเป็นหลัก อีกทั้งเป็นการผลักดันให้สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติเป็นที่ยอมรับมากขึ้นในระบบมาตรวิทยาสากล

 



ผู้เขียนข่าว/ผู้ประสานงาน นายประสิทธิ์ บุบผาวรรณา/นางสาวพชธภร สุขสุเดช
เบอร์โทรศัพท์ 025775100 ต่อ 4226 และ 4208 เบอร์แฟกซ์ 025772859
อีเมลล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน



 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป