กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พิมพ์ PDF

ยกระดับคุณภาพสินค้าสิ่งทอภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

            กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งเสริมการพัฒนาสินค้าสิ่งทอ ซึ่งได้ดำเนินการเชิงรุกพัฒนาสินค้า OTOP ที่เป็นสินค้าสิ่งทอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานได้รับการรับรองในเชิงคุณภาพและความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค มุ่งหวังเพิ่มรายได้ขยายโอกาสการแข่งขันทางการตลาด 

            นางสาวเสาวณี  มุสิแดง  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ  เปิดเผย ว่า จากนโยบายกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  โดยนายพีรพันธุ์  พาลุสุขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ให้ความสำคัญการผลักดันนำงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สร้างรายได้และสร้างคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนท้องถิ่นและ SMEsกรมวิทยาศาสตร์บริการได้ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าสิ่งทอ ซึ่งได้ดำเนินการเชิงรุกพัฒนาสินค้า OTOP ที่เป็นสินค้าสิ่งทอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยให้ทีมนักวิทยาศาสตร์ลงพื้นที่และร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าผ้าทอพื้นเมือง ให้แก่กลุ่มผู้ผลิตผ้าทอพื้นเมืองในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วยแก้ปัญหาสิ่งทอระดับชุมชนมีคุณภาพผ้าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานมผช. ที่มาจากกระบวนการย้อมสีผ้า เช่นปัญหาปริมาณสีและสารเคมีน้ำที่ใช้ในกระบวนการย้อมและการล้างเส้นด้าย อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการย้อมขนาดของผ้าที่ได้ภายหลังการซักและทำให้แห้งมีการเปลี่ยนแปลงความคงทนของสีต่อการซักสีย้อมมีการปนเปื้อนสารเอโซที่ให้สารอะโร-มาติกเอมีนซึ่งใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยแก้ปัญหา เช่นการชั่งหรือตวงสีและสารเคมีเพื่อให้ได้ปริมาณคงที่การบันทึกปริมาณสีและสารเคมีที่ใช้เพื่อเป็นข้อมูลในการย้อมการปรับปรุงคุณภาพให้เป็นน้ำอ่อนก่อนนำไปใช้ย้อมผ้า การเลือกใช้อุปกรณ์ที่ทำด้วยสแตนเลสเพื่อป้องกันโลหะที่เป็นส่วนประกอบอาจทำปฏิกิริยากับสีย้อมทำให้สีที่ได้ผิดเพี้ยนไปการทดสอบความเป็นกรด-ด่างในกระบวนการย้อมให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  การเลือกใช้สีธรรมชาติหรือสีสังเคราะห์ที่ได้มาตรฐานมอก. ในการย้อมเส้นด้าย
 


ผู้สนใจสอบถามข้อมูลการพัฒนาสินค้าสิ่งทอเพิ่มเติมได้ที่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
โทร 0 2201 7000  หรือ 0 2201 7192 email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

--------------------------------------------------------------------------------
ฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร  022017098E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป