กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

ปส. ติวเข้มเจ้าหน้าที่สถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสี

พิมพ์ PDF

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับประชาชน

             สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  (ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในด้านการเฝ้าระวังภัยทางรังสีให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ สถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสี โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเฝ้าระวังภัยทางรังสีในสิ่งแวดล้อมสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสี”เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในงานที่ได้รับผิดชอบและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
             นายสุพรรณ แสงทอง เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กล่าวว่า ปส. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการเฝ้าระวังการแพร่กระจายของสารรังสีในสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการเฝ้าระวังภัยจากรังสีให้ประชาชนไทยมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว  การเฝ้าระวังภัยทางรังสี ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีการเฝ้าระวังผ่านเครือข่ายสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีในอากาศ จำนวน 12 สถานี  ซึ่งติดตั้งครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทย และสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีในน้ำ จำนวน 2 สถานี สถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีทั้งหมดนี้ จะทำหน้าที่ในการเฝ้าตรวจระดับรังสีแกมมาตลอด 24 ชั่วโมง และส่งข้อมูลที่เป็นปัจจุบันไปยังศูนย์เฝ้าระวังภัยทางรังสี ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ในทันที ซึ่งหากค่าระดับรังสีแกมมาที่ดำเนินการตรวจวัดมีค่าสูงผิดปกติ ก็จะมีการส่งสัญญาณเตือนมายังศูนย์เฝ้าระวังภัยทางรังสีแห่งชาติ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบและประกาศมาตรการรองรับเพื่อให้ประชาชนและสิ่งแวดล้อมปลอดภัยจากอันตรายของรังสีต่อไปและสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องมีที่มีความรู้ความเข้าใจในงานที่ได้รับผิดชอบ ดังนั้น ปส.จึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเฝ้าระวังภัยทางรังสีในสิ่งแวดล้อมสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสี”เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา พร้อมทั้งร่วมแสดงความคิดเห็น และปัญหาที่เกิดขึ้นของแต่ละสถานีฯ เพื่อนำไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหา และพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมายิ่งขึ้น
             การฝึกอบรมดังกล่าวจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2556  ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ บางเขน กรุงเทพ โดยจะมีอาจารย์ นักวิจัยและเจ้าหน้าที่จากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานของสถานีเฝ้ารังวังภัยทางรังสีทั่วประเทศเข้าร่วมอบรมงานเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป