กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

ปส. เตรียมพร้อม ฝึกซ้อมระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสี

พิมพ์ PDF

สร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้ประชาชน

         กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงพื้นที่ฝึกซ้อมระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสี เตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ในจังหวัดที่มีเส้นทางผ่านในการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี ตอกย้ำสร้างความมั่นใจให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย พร้อมขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
         นายพีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ประเทศไทยจำเป็นจะต้องมีการนำพลังงานนิวเคลียร์มาใช้ในประเทศ ในการใช้ประโยชน์มาใช้ ทั้งการแพทย์ เกษตร อุตสาหกรรม การศึกษาวิจัยการผลิตกระแสไฟฟ้า มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิต จึงจำเป็นต้องมีมาตรการควบคุมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด การจัดสัมมนาการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการเพิ่มความรู้ความเข้าใจเรื่องนิวเคลียร์และรังสีแก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง  พร้อมทำหน้าที่ระงับเหตุและบรรเทาภัยหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น  เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน
          นายสุพรรณ แสงทอง เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กล่าวว่า ปส. เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจกำกับดูแลความปลอดภัยการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้มีความปลอดภัยสูงสุด และเป็นหน่วยงานหลักที่สนับสนุนการเตรียมความพร้อม การระงับและบรรเทาภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ รวมถึงถ่ายความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน สามารถระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนั้น  จึงจัดฝึกอบรม “การปฏิบัติงานในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี”ขึ้น ให้กับเจ้าหน้าที่ของจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ซึ่งเป็นพื้นที่มีการใช้ประโยชน์จากวัสดุกัมมันตรังสีในทางอุตสาหกรรม และการแพทย์ อีกทั้งยังเป็นเส้นทางขนส่งที่สำคัญ ที่มีการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีผ่านไปยังพื้นที่อื่นๆ โดยในอนาคตประเทศในภูมิภาคเอเชีย อาจมีการพัฒนาก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขึ้น จึงจำเป็นต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจและการปฏิบัติงานที่ถูกต้องแก่เจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการระงับเหตุ ในกรณีที่อาจเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้น
         ทั้งนี้การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2556 ณ จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 2-6 กันยายน 2556 ซึ่งในอนาคตจะขยายการฝึกอบรมให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศต่อไป

 


สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center โทร 1313 หรือ 086-880-8658,02-596-7600 ต่อ 1116
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป