ปส. ย้ำผู้ป่วยรับบริการเอกซเรย์ปลอดภัยไร้รังสีตกค้าง

พิมพ์

          สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  (ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำโครงการ “การวัดปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับจากการรับบริการทางรังสีวินิจฉัยในโรงพยาบาล”สร้างความมั่นใจในความปลอดภัย แก่ผู้ป่วย โดยทำการวัดปริมาณรังสีก่อนและหลังเอกซเรย์ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจมากขึ้นว่ารังสีเอกซ์ไม่ได้ก่อให้เกิดการตกค้างภายในร่างกาย
          นายพีรพันธุ์  พาลุสุข  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กล่าวว่า  หลายประเทศทั่วโลกได้นำพลังงานนิวเคลียร์และรังสีมาใช้ประโยชน์ อาทิ การแพทย์ เกษตร อุตสาหกรรม การศึกษาวิจัย การผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯมีนโยบายให้สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กำกับดูแลความปลอดภัยการใช้รังสีในทางการแพทย์และสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนในเรื่องความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้น
          นายสุพรรณ แสงทอง เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงวิทย์ฯ ปส. จึงได้จัดทำโครงการ“การวัดปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับจากการรับบริการทางรังสีวินิจฉัยในโรงพยาบาล” ซึ่งทางโรงพยาบาลได้มีการนำรังสีเอกซ์จากเครื่องกำเนิดรังสีเอกซ์มาใช้ในการเอกซเรย์เพื่อวินิจฉัยโรค  ปัจจุบันเครื่องมือและอุปกรณ์เหล่านี้มีการพัฒนาตามระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศไปอย่างมาก จึงทำให้การบริการทางรังสีช่วยในการวินิจฉัยโรคเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำสูง สามารถให้บริการวินิจฉัยโรคได้หลากหลายโดยมีกระจายใช้เพื่อให้บริการทางสุขภาพแก่ประชาชนอยู่ทั่วประเทศ หากแต่ว่าผู้ป่วยที่มารับบริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยรังสีนั้นไม่ได้รับแจ้งให้ทราบถึงปริมาณรังสีที่ได้รับทำให้ไม่มีความมั่นใจในความปลอดภัยจากการใช้รังสี
          การวัดปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับ ทำได้โดยการกรอกประวัติของผู้ป่วย สอบถามภาวการณ์ตั้งครรภ์  ทำการวัดปริมาณรังสีของผู้ป่วยก่อนเอกซเรย์ วัดปริมาณรังสีขณะเอ็กซเรย์ โดยนำหัววัดติดที่ผิวของผู้ป่วยบริเวณที่เอกซเรย์ ก็จะสามารถทราบค่าปริมาณรังสีที่ผิวผู้ป่วยได้ ซึ่งสามารถเปรียบเทียบค่ามาตรฐานของการถ่ายภาพทางรังสีวินิจฉัยที่อวัยวะต่างๆ หลังจากนั้นวัดปริมาณรังสี ด้วยเครื่องสำรวจความเปรอะเปื้อนของรังสี รายงานผลการได้รับรังสีให้กับผู้ป่วยทราบ การวัดปริมาณรังสีก่อนและหลังเอกซเรย์นี้จะทำให้ประชาชนเข้าใจมากขึ้นว่ารังสีเอกซ์ไม่ได้ก่อให้เกิดการตกค้างภายในร่างกาย
          ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมการสาธิตโครงการฯ ได้ในงาน“มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2556” ณ บริเวณด้านหน้าของศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมไบเทค บางนา ในระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2556 และเปิดให้ประชาชนทั่วไปมารับบริการตรวจเอกซเรย์ร่างกาย โดยหน่วยพยาบาลเคลื่อนที่ พร้อมทั้ง การอ่านค่าปริมาณรังสีที่ได้รับจากการเอกซเรย์ อีกด้วย