กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ผนึกเครือข่ายพันธมิตร เปิด “TCELS Hotline Center”

พิมพ์ PDF

          กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ผนึกเครือข่ายพันธมิตร เปิด “TCELS Hotline Center” เชื่อมโยงข้อมูลและอัพเดทความก้าวหน้าด้านชีววิทยาศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศ   ทั้งฐานข้อมูลงานวิจัย ผู้ประกอบการ และการลงทุน เพื่อเป็นช่องทางด่วน ให้คำแนะนำการจดสิทธิบัตร ขออนุญาตผลิตในอุตสาหกรรมชีววิทย์ฯ แบบไร้รอยต่อลดปัญหาคอขวด มอบ TCELS เจ้าภาพใหญ่
           เซนจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ/ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (TCELS) ภายใต้การสนับสนุนของเครือข่ายพันธมิตรที่ประกอบด้วย กระทรวงวิทยาศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม สภาการอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) และคณะทำงานของ TNRR ซึ่งเป็นระบบที่รวบรวมงานวิจัย โครงการวิจัย และผลงานจากโครงการวิจัยจากทุกหน่วยงานในประเทศไทย จากความร่วมมือของ 5 ส. 1 ว. แถลงข่าวเปิดตัว ศูนย์ประสานงานข้อมูลด้านชีววิทยาศาสตร์และการลงทุน “TCELS Hotline Center”  โดยมี นายนเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการ TCELS เป็นประธานการแถลงข่าว
           นายนเรศ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการเปิดตัวศูนย์ประสานงานฯ ว่า TCELS ในฐานะหน่วยงานหลัก ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ การวิจัยและพัฒนาต่อยอดให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริการและนวัตกรรมด้านชีววิทยา ศาสตร์เพื่อสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม ซึ่งจากการรวบรวมข้อมูล พบว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนผู้ผลิต นักวิจัย ผู้ประกอบการด้านชีววิทยาศาสตร์เป็นจำนวนมาก โดยในปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมด้านนี้สร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ มากกว่า 1 แสนล้านบาท และยังมีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อไป จากปัจจัยที่เอื้อในเรื่องประเด็นต่าง ๆ อาทิ การส่งเสริมแหล่งเงินทุนจากภาครัฐ นโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรวิจัย การผลักดันให้ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเป็น 1% ของ GDP และการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
           อย่างไรก็ตาม การพัฒนาอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ไทยยังคงมีอุปสรรคสำคัญในด้านการเข้าถึง ข้อมูลอันมีประโยชน์ต่อการนำไปต่อยอดการจัดทำแผนธุรกิจเชิงรุก เนื่องจากยังไม่มีหน่วยงานใดในประเทศทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลในลักษณะ ONE STOP SERVICE ทำให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เกิดความสับสน และบางครั้งเกิดความเสียหายจากความไม่เท่าทันข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่ข้อมูลเข้ามาอย่างเร็วและหลายทาง จึงทำให้เกิดปัญหาคอขวดเรื่อยมา  “ด้วยเหตุนี้ TCELS จึงจัดตั้ง ศูนย์ประสานงานข้อมูลด้านชีววิทยาศาสตร์และการลงทุน หรือ TCELS Hotline Center” จากการสนับสนุนของหน่วยงานพันธมิตรตามที่ได้กล่าวข้างต้น โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์
02-644-5499 และเว็ปไซต์ www.tcels.org  เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านชีววิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย ระบบคลังข้อมูลธุรกิจกระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ ที่มีความจำเป็นต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจ ข้อมูลการลงทุน ข้อมูลด้านสิทธิบัตร หน่วยปฏิบัติการที่ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบเครื่องมือแพทย์  นอกจากนี้ ยังดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลข่าวสารที่ทันต่อสถานการณ์และเข้าถึงได้ อย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย ธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศ ตลอดจนทำหน้าที่เชื่อมโยงการทำงานระดับองค์กรและระดับบุคคลทั้งในและต่าง ประเทศ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมต่อไปในอนาคต อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการประสานความร่วมมือ ระหว่างนักวิจัยและนักลงทุนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาธุรกิจบริการ การจับคู่ธุรกิจ หรือความร่วมมือระหว่างนักวิชาการเพื่อพัฒนาแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี” นายนเรศ กล่าว
           ผู้อำนวยการ TCELS กล่าวต่อว่า ศูนย์ประสานงานฯ ยังบริการให้คำแนะนำในการจดสิทธิบัตร การขึ้นทะเบียนสินค้าและบริการ รวมถึงข้อมูลกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอและสิทธิในการยกเว้น ภาษี ข้อมูลการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดการพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการ รวมไปถึงโครงการต่าง ๆ ที่ TCELS ดำเนินการอยู่ด้วย ซึ่งภายหลังจากการจัดงาน ASEAN Life Sciences Conference & Exhibition 2013 เมื่อเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา มีผู้ให้ความสนใจสอบถามข้อมูลมาเป็นจำนวนมาก ทั้งในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์ สนใจร่วมทุน และความร่วมมือในเรื่องของการการวิจัยและพัฒนา ทั้งนี้ TCELS ได้พัฒนาเว็ปไซต์เพื่อรวบรวมฐานข้อมูลด้านต่าง ๆ ไว้ที่ www.tcels.org
          สำหรับคณะทำงาน  5 ส.1ว. ที่รวบรวมคลังผลงานวิจัยและผลงานวิชาการไว้ในเว็ปไซต์ www.tnrr.in.th โดยเชื่อมโยงข้อมูลกับ TCELS Hotline Center ผ่านทางเว็ปไซต์ www.tcels.org นั้นประกอบไปด้วย 5 ส.คือ 1. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 3. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 4. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) และ 5. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และ 1 ว.คือ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 
 
 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป