กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

ปส. ฝึกซ้อมเสมือนจริงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รองรับเหตุฉุกเฉินทางรังสี

พิมพ์ PDF

           กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ส่งเสริมความรู้พื้นฐานการตรวจพิสูจน์วัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีให้กับเจ้าหน้าที่ เตรียมพร้อมรองรับกรณีเกิดเหตุการณ์ลักลอบขนส่งหรือส่งผ่านวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสี เข้ามาในประเทศไทยหรือส่งผ่านไปยังประเทศอื่น รวมถึงพร้อมระงับเหตุการณ์ฉุกเฉินทางรังสี เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับประชาชน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
           ดร.พีรพันธุ์  พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กล่าวว่า  ในปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกได้นำพลังงานนิวเคลียร์และรังสีมาใช้ประโยชน์ อาทิ การแพทย์ การเกษตร อุตสาหกรรม การศึกษาวิจัย และการผลิตกระแสไฟฟ้า ประกอบกับองค์การความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSCR) ได้มีมติว่าด้วยการไม่แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง กำหนดให้ประเทศสมาชิกต่อต้านการก่อการร้าย ที่อาจมีการพยายามลักลอบทำผิดกฎหมายในลักษณะการขนส่งหรือส่งผ่านวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีผ่านเข้ามาในประเทศหรือส่งผ่านไปยังประเทศอื่น จึงได้มอบนโยบายให้สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ถ่ายทอดความรู้ให้เจ้าหน้าที่ที่
           นายสุพรรณ  แสงทองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  กล่าวว่า ปส.ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  “การตรวจพิสูจน์วัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีสำหรับผู้ปฏิบัติงานในส่วนหน้า” เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้เรื่องการป้องกันอันตราย การตรวจวัดและตรวจพิสูจน์วัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีในเบื้องต้น รวมทั้งการตรวจสอบสินค้าที่อาจมีการนำไปใช้ผลิตอาวุธทางนิวเคลียร์และรังสี ที่มีผลกระทบที่เป็นอันตรายกับประชาชนจำนวนมาก ซึ่งในการอบรมครั้งนี้จะมีการฝึกภาคปฏิบัติ ในการเผชิญสถานการณ์จำลองเสมือนจริง การตรวจพบพิสูจน์วัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีของระบบใต้น้ำ (Mega Port Project) เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้อย่างถูกวิธีเมื่อพบเหตุการณ์ดังกล่าว รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังภัยด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีให้เจ้าหน้าที่นำไปปรับใช้กับหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน
            ทั้งนี้ ปส.ได้เชิญเจ้าหน้าที่ๆเกี่ยวข้องเข้าร่วมการฝึกอบรม อาทิ ตำรวจตระเวนชายแดน  เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากร  เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง  เจ้าหน้าที่การข่าวและความมั่นคง  รวมไปถึงเจ้าหน้าที่จากการท่าเรือ  การท่าอากาศยาน กรมการขนส่งทางน้ำพาณิชย์นาวี  และกรมประมง โดยมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 5 - 9 สิงหาคม  2556  ณ  โรงแรม การ์เด้นคลิฟ  รีสอร์ท แอนด์ สปา  จังหวัดชลบุรี           
        

     
       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้  Call center โทร 1313  หรือ 02 596-7600 ต่อ 1423
 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป