กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

ก.วิทย์/สวทน. เฟ้นเด็กเก่งวิทย์เข้าโครงการ “ STEM” ยกศักยภาพเด็กไทยเทียบสากล

พิมพ์ PDF

         สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เร่งผลักดันโครงการสะเต็มศึกษา (STEM) แนวทางการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ แบบใหม่ เตรียมดึงเด็กเก่งเข้าร่วมโครงการ วางกรอบการเรียนการสอนต่อเนื่อง 10 ปี มีบริษัทเอกชนรอรับเข้าทำงาน เตรียมพร้อมบุคลากรรุ่นใหม่ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันตามยุทธศาสตร์ประเทศ รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
         ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า จากความสำเร็จในการใช้โครงการ สะเต็มศึกษา ซึ่งเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนแนวทางการส่งเสริมการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แบบใหม่ ที่หลายประเทศให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก อาทิ ประเทศจีน ได้มีการตั้งเป้าหมายในการผลิตบัณฑิต STEM ให้ได้ 3.5 ล้านคนต่อปี ถือเป็นตัวเลขที่สูงมาก หรือ ในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ได้มีการสนับสนุนให้เปิดโรงเรียน STEM ทั่วประเทศ และตั้งเป้าในการสร้างบุคลากรครูให้ได้ 100,000 คนเป็นต้น ดังนั้นกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้มอบหมายให้ สวทน.ดำเนินการผลักดันโครงการ STEM โดยทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาหลักสูตร สื่อการเรียนการสอนต้นแบบระดับมัธยมปลาย และพัฒนาครู STEM รวมถึงแนวทางในการสนับสนุนห้องปฏิบัติการ และหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา ตลอดจนประสานความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในเรื่อง การฝึกงาน และแหล่งงานรองรับ  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตามยุทธศาสตร์ประเทศ และเป็นการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคต
           ดร.กิตติพงค์  พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สวทน.  กล่าวว่า การเรียนการสอนของ STEM มีการวางกรอบการศึกษาตั้งแต่ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดับปริญญาเอก มีวางกรอบการเรียนการสอนต่อเนื่อง 10 ปี ซึ่งเน้นเชื่อมโยงการเรียนการสอนให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน และผสานความรู้เข้ากับวิชาอื่นๆ โดยไม่แยกออกเป็นรายวิชา มีการเรียนรู้ทำโครงงานจากสถานการณ์ปัญหาในชีวิตจริง (Project based Learning) เน้นเรื่องความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจสังคม  ซึ่งการผลักดันให้เกิดการเรียนการสอนดังกล่าวได้รับการสนับสนุนแล้วจากหลายประเทศ เช่น National Science Foundation ประเทศสหรัฐอเมริกาสนับสนุนการจัดตั้ง STEM ในประเทศไทย ประเทศฟินแลนด์ยินดีให้ความร่วมมือในการเพิ่มศักยภาพด้าน STEM ให้เด็กไทยในพื้นที่ชนบทห่างไกล เป็นต้น โดยการดำเนินงานขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาสถานศึกษาเพื่อนำร่องโครงการ และการวางแผนพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การพัฒนาครูในสถานศึกษา โดยมีหลักสูตรการเรียนเบื้องต้น เช่น หลักสูตรรถไฟความเร็วสูงและรถไฟฟ้า หลักสูตรเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดการเรียนการสอนได้ในปี 2557 โดยตั้งเป้าจะผลิตนักเรียนระดับมัธยมปลายจากโครงการนำร่องให้ได้ 500 คนต่อปีขอข้อมูลเพิ่มเติม : นางสาวรติมา เอื้อธรรมาภิมุข สนง.คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
โทร: Tel. 662 160 5432 Ext 701
Website: www.sti.or.th
 

Tags STEM
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป