กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

วศ. จัดมอบใบรับรองห้องปฏิบัติการให้หน่วยงานที่ผ่านมาตรฐาน

พิมพ์ PDF

        (5 ก.ค. 56) การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการนั้นถือเป็นเครื่องชี้วัดคุณภาพและความสามารถของห้องปฏิบัติการให้เป็นที่รู้จัก สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของห้องปฏิบัติการ ในการมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตาม ISO/IEC 17025 ส่งผลหน่วยงานที่มีห้องปฏิบัติการผ่านการทดสอบเกิดความมั่นใจ รวมถึงได้รับการยอมรับจากทั้งในและต่างประเทศ เตรียมความพร้อมแข่งขันในเวทีการค้าโลก และรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558
        นางสาวเสาวณี มุสิแดง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการกล่าวว่า สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบของประเทศในสาขาการทดสอบด้าน ฟิสิกส์ เคมี และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ซึ่งสำนักได้รับการยอมรับร่วม ในระดับภูมิภาคกับองค์กร Asia Pacific Laboratory Accreditation Corporation (APLAC) ระดับสากลกับ International Laboratory Accreditation Corporation (ILAC) และกลุ่มประเทศสมาชิกของ ILAC ในภูมิภาคอื่น จากการลงนามการยอมรับ รวมถึงได้รับการรับรองจากผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ ซึ่งเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการของ ILAC ทางสำนักฯจึงได้จัดพิธีมอบใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ ให้แก่ห้องปฏิบัติการภาครัฐและเอกชน ที่ผ่านการทดสอบรวม 6 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 7 กรมวิชาการเกษตร /  สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร /สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ภูเก็ต /มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ /หน่วยตรวจวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบริษัท เคมแฟค จำกัด ซึ่งจะทำให้หน่วยงานที่การผ่านการทดสอบนั้นมีความเข้มแข็งก่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการรายงานผลทดสอบของห้องปฏิบัติการในระดับสากล
 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป