กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

วศ./ก.วิทย์ฯ ช่วยเหลือผู้ประกอบการ เดินหน้าสร้างตลาดเซรามิกใหม่

พิมพ์ PDF

ผลักดันสร้างอัตลักษณ์เฉพาะตัวรองรับ AEC


           ปัจจุบันอุตสาหกรรมเซรามิกไทยประสบปัญหา จากคู่แข่งในต่างประเทศที่สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการของตลาดในราคาที่ถูกกว่า และปัญหาในประเทศจากการเพิ่มค่าแรง การขาดแคลนแรงงาน การเพิ่มค่าพลังงาน ฯลฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงมีแนวคิดในการทำงานบูรณาการเพื่อหาแนวทางในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการเซรามิกไทย โดยการช่วยเสริมสร้างคุณค่า และเพิ่มมูลค่าของสินค้า โดยส่งเสริมให้มีรูปแบบที่มีอัตลักษณ์เฉพาะกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างรายได้และความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการอย่างยั่งยืน
           นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตามยุทธศาสตร์ประเทศ ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการมีหน้าที่รับผิดชอบในโครงการพัฒนาอาชีพการผลิตเซรามิกเพื่อวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และชุมชน รองรับการเปิดประชาคมอาเซียน โดยธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นหลายเท่าตัว ซึ่งกลุ่มธุรกิจเหล่านี้จะเป็นตลาดที่สำคัญของผู้ประกอบการเซรามิกของประเทศ
           นางสาวเสาวณี มุสิแดง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการมีแนวทางในการพัฒนาอาชีพผู้ประกอบการเซรามิกประจำท้องถิ่น ผู้ผลิตเซรามิกในระดับ SME และชุมชน ให้สามารถรวมตัวกันผลิตเซรามิกที่สร้างมูลค่าเพิ่ม โดยนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในการยกระดับและพัฒนาข้อมูลเทคโนโลยีการผลิตเซรามิก สร้างโอกาสและความทัดเทียมในการเข้าถึงเทคโนโลยีในการพัฒนางานด้านเซรามิกของประเทศให้มีความก้าวหน้า โดยได้ดำเนินการจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนารูปแบบเซรามิกตามวิถีล้านนา เพื่อสร้างตลาดใหม่” ขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดทำแผนปฏิบัติการสำหรับการพัฒนารูปแบบสร้างตลาด ที่ต้องมีการพัฒนาสินค้าที่มีอัตลักษณ์เป็นของตนเอง รองรับตลาดแห่งใหม่ที่ต้องการสินค้าด้านอัตลักษณ์โดยตรง เช่นประเทศในกล่มมุสลิมในประชาคมอาเซียน
          ทั้งนี้การจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 24 มิถุนายน 2556 โดยมีหน่วยงานจากภาครัฐ – เอกชน และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเซรามิกเข้าร่วมงาน ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง จังหวัดลำปาง ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่


----------------------------------------------------------------------------------------


ฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่ 75/7ถนนพระรามที่ 6ราชเทวี กรุงเทพฯ10400 โทร 0 2201 7098  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป