กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

“กระทรวงวิทย์”หารือ บ.ยายักษ์ใหญ่ สร้างบัณฑิตผลิตยาชีววัตถุ ป้อนอุตสาหกรรมลดการนำเข้า

พิมพ์ PDF

          สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง (ไทยเอสที) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาหลักสูตร วิศวกรรมศาสตร์สาขากระบวนการผลิตทางชีวภาพ และวิทยาศาสตร์สาขาเภสัชชีวภาพ เร่งผลิตบัณฑิตและสนับสนุนงานวิจัย ป้อนภาคอุตสาหกรรม ยกระดับความสามารถ ลดการนำเข้า การผลิตยา วัคซีน และสารชีวภัณฑ์ทางการแพทย์ในประเทศ มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตวัสดุชีวภาพ(Bio Material) ของภูมิภาคเอเชียน
          นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า การนำเข้ายาชีววัตถุ(Biopharmaceutical products) ในปี 2555 ของประเทศไทยมีมูลค่ากว่า 20,000 ล้านบาท ถือเป็นการใช้งบประมาณของประเทศในการจัดสรรซื้อยาดังกล่าวในปริมาณมาก ซึ่งหากสามารถผลิตยาชีววัตถุขึ้นภายในประเทศได้ จะช่วยลดต้นทุนการนำเข้าและเพิ่มมูลค่าจากการผลิตภายในประเทศ อีกทั้งเป็นการปูทางให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการผลิตวัสดุชีวภาพ ของภูมิภาคเอเชียในอนาคต
           “กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มุ่งเน้นเพิ่มบุคลากรให้ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมการผลิตยาชีววัตถุ จึงมอบหมายให้ ไทยเอสที หารือกับ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อร่วมกันจัดตั้งสาขาวิชาใหม่ โดยเข้าร่วมออกแบบหลักสูตร จัดทำและกำหนดเงื่อนไขมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต  จัดตั้งศูนย์เชี่ยวชาเฉพาะทางรองรับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยมีเป้าหมายผลิตบัณฑิตและผู้เชี่ยวชาญให้ได้ไม่ต่ำกว่า 300 คน ภายใน 5 ปี  ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดการเรียนการสอนได้ในปี 2557” นายวรวัจน์ กล่าว
          ศ.ดร.วัลลภ สุระกำพลธร ผอ. ไทยเอสที กล่าวว่า ยาชีววัตถุนั้นแตกต่างจากยาทั่วไปเพราะได้มาจาก สิ่งมีชีวิต ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต เพื่อให้ได้คุณภาพ ประสิทธิภาพและความปลอดภัยเป็นพิเศษ ในการนำไปรักษาและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศ  เช่น กลุ่มโรคเมตาบอลิก( โรคอ้วนพันธุกรรม/โรคเบาหวาน) กลุ่มโรคทางโลหิตวิทยา ได้แก่ โรคโลหิตจาง โรคธาลัสซีเมีย โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว  โรคไต โรคเอดส์ โรคไวรัสตับอักเสบ เป็นต้น หากจะพัฒนาการผลิตยาชีววัตถุในประเทศไทย เราต้องให้การสนับสนุนด้านการศึกษาโดยมุ่งผลิตผู้เชี่ยวชาญสาขาเทคโนโลยีเฉพาะทาง ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์สาขากระบวนการผลิตทางชีวภาพ และวิทยาศาสตร์สาขาเภสัชชีวภาพ ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้มอบหมายให้ ไทยเอสทีเป็นผู้ประสานงานกับบริษัทเอกชนผู้ผลิตยาชั้นนำของประเทศ ได้แก่บริษัทไบโอเนท-เอเชีย จำกัด บริษัทผลิตวัคซีนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และ บริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจวิจัยพัฒนาและผลิตยาชีววัตถุ เพื่อร่วมระดมความคิดเห็นเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเฉพาะทางที่เป็นที่ต้องการของภาคเอกชน นอกจากนี้ ไทยเอสทียังประสานงานร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมกระบวนการผลิตทางชีวภาพ ให้สนับสนุนผลงานการวิจัยและองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดหลักสูตรการศึกษา อีกด้วย
          ศ.ดร.วัลลภ กล่าวถึงโอกาสในการทำงานของผู้เรียนสาขาวิชานี้ว่า นอกจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์สาขากระบวนการผลิตทางชีวภาพ และวิทยาศาสตร์สาขาเภสัชชีวภาพ จะเป็นหลักสูตรแรกที่สามารถผลิตบัณฑิตได้ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมยาชีววัตถุแล้ว บัณฑิตที่จบมายังสามารถเข้ามาทำงานในธุรกิจอาหาร พลังงาน โดยสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการกำจัดของเสียในโรงงานโดยใช้ชีววัตถุ เช่น จุลินทรีย์ เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่งด้วย
    


ขอข้อมูลเพิ่มเติม : นางสาวรติมา เอื้อธรรมาภิมุข สนง.คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
โทร: Tel. 662 160 5432 Ext 701
Website: www.sti.or.th

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป