กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

ก.วิทย์ เปิด Open Lab หน่วยธุรกิจโครงการเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง

พิมพ์ PDF

            14 พฤษภาคม 2556 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค/สวทช.) จัดกิจกรรม “Open Lab หน่วยธุรกิจโครงการเทคโนโลยี ชีวภาพกุ้ง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการธุรกิจห้องเย็นอุตสาหกรรมการส่งออกกุ้งและผลิตภัณฑ์สินค้าประมง ได้พบปะ แลกเปลี่ยน เรียนรู้กับนักวิจัย ตลอดจนเห็นการปฏิบัติงานจริงของนักวิจัยในห้องปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพกุ้งและผลักดัน ให้เกิดการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยในเชิงพาณิชย์โดยการทำงานร่วมกัน อันนำไปสู่ความร่วมมือในอนาคต ซึ่งได้มอบหมายให้ ไบโอเทค/สวทช. ดำเนินงานโครงการพัฒนาพ่อแม่พันธ์กุ้งกุลาดำอย่างจริงจังภายหลังการได้รับการสนับสนุนงบกลางจากรัฐบาล โดยที่ในขณะนั้น สถานภาพของการเลี้ยงกุ้งของประเทศไทย กำลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากกรมประมงอนุญาตได้อนุญาตให้นำพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวเข้ามาเพาะเลี้ยงได้ เกษตรกรจึงได้ปรับเปลี่ยนการเลี้ยงกุ้งกุลาดำไปเป็นกุ้งขาวเนื่องจากพ่อแม่พันธุ์มีคุณภาพ เลี้ยงง่าย ประกอบกับการขาดแคลนพ่อแม่พันธุ์กุ้งกุลาดำที่มีคุณภาพทำให้ในปี 2548 ประเทศไทยเหลือผลผลิตกุ้งกุลาดำไม่ถึง 1 % ของผลผลิตกุ้งของประเทศ โรงงานแปรรูปต้องรับซื้อกุ้งในราคาถูกลง เพื่อให้ราคาผลิตภัณฑ์สามารถแข่งขันได้ และรักษาตลาดไว้  ราคาที่ตกต่ำจึงทำให้เกษตรกรรายย่อยจำนวนมากต้องเลิกเลี้ยงกุ้งไป  แต่กุ้งกุลาดำยังคงมีศักยภาพที่กลับมาเป็นกุ้งเศรษฐกิจของไทยโดยเฉพาะเป็นความหวังของเกษตรกรรายย่อยเนื่องจากมีความชำนาญในการเลี้ยงอยู่เดิมเป็นกุ้งที่โตเร็วและสามารถเลี้ยงในลักษณะกึ่งหนาแน่นได้เป็นอย่างดี จึงไม่ต้องการลงทุนสูง โดยตั้งเป้าหมายไว้ 2 ประการ คือ 1) ให้อุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งกุลาดำกลับมาอีกครั้งถึงแม้จะไม่มากเช่นเดิมก็ตาม แต่เพื่อเป็นการรักษาขีดความสามารถของประเทศไทยให้คงอยู่ และ 2) เกิดอุตสาหกรรมการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์กุ้งกุลาดำ 
            นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า อุตสาหกรรมกุ้งเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและสังคมสูงเนื่องจากมีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมาก  เริ่มตั้งแต่การจับหรือเพาะเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ การเพาะเลี้ยงลูกกุ้ง [โรงเพาะฟัก] การเลี้ยงกุ้ง และการแปรรูป นับเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญสำหรับประเทศไทย มีการจ้างงานมากกว่า 1 ล้านคน และนำรายได้เข้าประเทศมากกว่าแสนล้านบาทต่อปีโดยกว่าร้อยละ 85 ของรายได้การส่งออกมาจากการใช้วัตถุดิบในประเทศรายได้เกือบทั้งหมดจึงหมุนเวียนอยู่ในประเทศ  ซึ่งได้มอบหมายให้ ไบโอเทค/สวทช. ดำเนินงานโครงการพัฒนาพ่อแม่พันธุ์กุ้งกุลาดำอย่างจริงจังภายหลังการได้รับการสนับสนุนงบกลางจากรัฐบาล โดยที่ในขณะนั้น สถานภาพของการเลี้ยงกุ้งของประเทศไทย กำลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากกรมประมงอนุญาตได้อนุญาตให้นำพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวเข้ามาเพาะเลี้ยงได้ เกษตรกรจึงได้ปรับเปลี่ยนการเลี้ยงกุ้งกุลาดำไปเป็นกุ้งขาวเนื่องจากพ่อแม่พันธุ์มีคุณภาพ เลี้ยงง่าย ประกอบกับการขาดแคลนพ่อแม่พันธุ์กุ้งกุลาดำที่มีคุณภาพทำให้ในปี 2548 ประเทศไทยเหลือผลผลิตกุ้งกุลาดำไม่ถึง 1 % ของผลผลิตกุ้งของประเทศ โรงงานแปรรูปต้องรับซื้อกุ้งในราคาถูกลง เพื่อให้ราคาผลิตภัณฑ์สามารถแข่งขันได้ และรักษาตลาดไว้  ราคาที่ตกต่ำจึงทำให้เกษตรกรรายย่อยจำนวนมากต้องเลิกเลี้ยงกุ้งไป  แต่กุ้งกุลาดำยังคงมีศักยภาพที่กลับมาเป็นกุ้งเศรษฐกิจของไทยโดยเฉพาะเป็นความหวังของเกษตรกรรายย่อยเนื่องจากมีความชำนาญในการเลี้ยงอยู่เดิมเป็นกุ้งที่โตเร็วและสามารถเลี้ยงในลักษณะกึ่งหนาแน่นได้เป็นอย่างดี จึงไม่ต้องการลงทุนสูง โดยตั้งเป้าหมายไว้ 2 ประการ คือ 1) ให้อุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งกุลาดำกลับมาอีกครั้งถึงแม้จะไม่มากเช่นเดิมก็ตาม แต่เพื่อเป็นการรักษาขีดความสามารถของประเทศไทยให้คงอยู่ และ 2) เกิดอุตสาหกรรมการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์กุ้งกุลาดำ 
            ทั้งนี้ การเปิดกิจกรรม Open Lab หน่วยธุรกิจโครงการเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง (Shrimp Biotechnology Business Unit; SBBU) จะเป็นการให้บริการในเชิงธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพด้านกุ้งแก่หน่วยงานทั่วไป ทั้งภาครัฐ และเอกชน โดยมุ่งเน้นไปยังอุตสาหกรรมกุ้งอย่างครบวงจร โดยมีหลักการที่จะนำเอาผลผลิต และองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยของโครงการฯ ออกเผยแพร่ แก่บุคคลทั่วไปในเชิงธุรกิจ โดยหน่วยฯ ได้มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุดตรวจสอบโรคกุ้ง การบริการตรวจวิเคราะห์โรคกุ้งและการรับจ้างทำวิจัยโรคกุ้งและสัตว์น้ำอื่นๆ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จุดประกายความคิด สร้างโอกาสธุรกิจไทย
ส่งมอบผลงานวิจัย พัฒนาไทยสู่สังคมฐานความรู้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ส่งข่าว นางเกศวรงค์ หงส์ลดารมภ์
ฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ สวทช.
โทร. ๐-๒๖๔๔-๘๑๕๐ ต่อ ๗๐๙ โทรสาร ๐-๒๖๔๔-๘๑๙๒
www.nstda.or.th, facebook nstdapr

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป