กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

ก.วิทย์ เร่งมาตรการบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบครบวรจร

พิมพ์ PDF

        กระทรวงวิทย์ จับมือ กรมการข้าว รับวันพืชมงคล เร่งมาตรการบริหารจัดการ “การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบครบวงจร” 4 แนวทางหลัก หวังสร้างอาชีพใหม่ให้เกษตรกรไทยเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพสูง ตั้งเป้าผลิตเมล็ดพันธุ์ 600,000 ตัน ภายใน 3 ปี คาดสร้างรายได้เพิ่ม ให้เกษตรกรกว่า 50,000 ล้านบาท/ปี
        นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ในโอกาสวันพืชมงคล ซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญของเกษตรกรไทย เป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่สร้างคุณประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจ และเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญของโลก ดังนั้น ในฐานะกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นหน่วยงานที่ผลักดันและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี เข้ามามีส่วนพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยให้มีความอยู่ดีกินดีมากขึ้น  โดยการบูรณาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวไทย โดยรัฐบาลได้กำหนดเป้าหมายเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวของไทยและส่งออกข้าวจาก 170,000 ล้านบาท เป็น 250,000 ล้านบาท โดยมุ่งเน้นการผลิตและส่งออกข้าวคุณภาพ ราคา 700 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน ขึ้นไปเป็นหลัก ดังนั้น กระทรวงวิทย์ฯ จึงมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เร่งดำเนินงานร่วมกับกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการบริหารจัดการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบครบวงจร โดยหาช่องทางในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพสูงเพื่อเพิ่มผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ได้ 600,000 ตัน/ปี เนื่องจากในขณะนี้ปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีมีคุณภาพนับเป็นปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในแต่ละปีชาวนามีความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อการเพาะปลูกประมาณ 1 ล้านตัน  ส่วนหนึ่งมาจากชาวนาเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ใช้เอง ขณะที่ภาครัฐและเอกชนสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีได้เพียงปีละ 400,000 ตัน เกษตรกรส่วนหนึ่งจึงต้องซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวจากแหล่งผลิตที่ไม่รู้คุณภาพหรือนำข้าวเปลือกมาเป็นเมล็ดพันธุ์ ซึ่งหากชาวนาใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีจะสามารถเก็บไว้ปลูกได้ 3 ฤดูกาล
        ดังนั้น กระทรวงวิทย์ฯ และกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงมีมาตรการบริหารจัดการส่งเสริม     การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ออกเป็น 4 แนวทาง กล่าวคือ การเพิ่มอาชีพเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพสูง     โดยการส่งเสริมและถ่ายทอดการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพให้กับศูนย์ข้าวชุมชน สหกรณ์การเกษตร วิสาหกิจชุมชน และเอกชน พร้อมทั้งสนับสนุนเงินทุนหรือเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ และราคาจูงใจที่เหมาะสม การพัฒนาผู้ตรวจประเมินคุณภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การลดเวลาในกระบวนการตรวจรับรองแปลงเมล็ดพันธุ์ (GAP seed) โดยให้สถาบันการศึกษาจากภาครัฐ/เอกชน ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจ และยกระดับกรมการข้าวเป็นผู้ให้การรับรอง และ สวทช. สนับสนุนเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจ เสนอการบังคับใช้ พรบ. คุ้มครองพันธุ์พืชสำหรับการผลิตเพื่อการค้า เพื่อลดปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ไม่ทราบคุณภาพออกจากระบบ และการใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกรของ ธกส. เป็นกลไกส่งเสริมการผลิตและใช้เมล็ดพันธุ์คุณภาพดี โดยเกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ซึ่งรวมถึงผู้จำหน่ายต้องขึ้นทะเบียนกับกรมการข้าว และกำหนดให้ชาวนาที่ใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกรต้องซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวจากผู้ผลิตและผู้จำหน่ายที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น      จากกลไกการบริหารดังกล่าวข้างต้น คาดว่าจะสามารถแก้ปัญหาการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ไม่ได้คุณภาพ ภายในระยะเวลา 3 ปี
        นายวรวัจน์ฯ กล่าวเพิ่มว่า การผลิตข้าวให้ได้คุณภาพดีนั้น ต้องขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย อาทิ การใช้พันธุ์และเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี  การบริหารจัดการ ซึ่งรวมถึง ระบบชลประทาน การใส่ปัจจัยการผลิตในปริมาณและเวลาที่ต้องการ เช่น  ปุ๋ย น้ำ สารเคมีป้องกันกำจัดโรคและแมลง การเก็บเกี่ยวในระยะเวลาที่เหมาะสม การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าว และระบบ   โลจิสติกส์ ดังนั้น หากการผลักดันมาตรการบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบครบวงจรสำเร็จและเป็นรูปธรรม จะทำให้ข้าวไทยทุกเมล็ดมีคุณภาพสูง มีเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีเพียงพอกับความต้องการของเกษตรกร 600,000 ตัน/ปี ซึ่งจะทำให้เกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มขึ้น 50,000 ล้านบาท/ปี และสิ่งสำคัญคือจะทำให้เกิดธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ยั่งยืนดำเนินการโดยกลุ่มเครือข่ายเกษตรกร      ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรเพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายข้าวเมล็ดพันธุ์แทนการขายข้าวเปลือก โดยคิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า 6,000 ล้านบาท/ปี***********************************

 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จุดประกายความคิด สร้างโอกาสธุรกิจไทย
ส่งมอบผลงานวิจัย พัฒนาไทยสู่สังคมฐานความรู้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


 

ผู้ส่งข่าว นางเกศวรงค์ หงส์ลดารมภ์
ฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ สวทช.
โทร. ๐-๒๖๔๔-๘๑๕๐ ต่อ ๗๐๙ โทรสาร ๐-๒๖๔๔-๘๑๙๒ www.nstda.or.th, facebook nstdapr
 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป