กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

การติดตามการเกิดไฟป่ารายวันด้วยข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Suomi NPP

พิมพ์ PDF

              เป็นระยะเวลากว่า 15 ปี ในการใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Terra และ Aqua ขององค์การนาซ่า ในระบบเซ็นเซอร์ Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer หรือที่รู้จักกันในชื่อ MODIS ซึ่งเป็นการติดตามการเกิดจุดความร้อนบนพื้นผิวโลกแบบรายวัน แต่ตั้งแต่ปี 2012 เป็นต้นมา ได้มีเครื่องมือชื่อ Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS) ซึ่งติดตั้งบนดาวเทียม Suomi NPP ทำให้การติดตามสถานการณ์บนพื้นผิวโลกได้ดีมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการติดตามการเกิดจุดความร้อน (Hotspot/fire) ทั้ง MODIS และ VIIRS เป็นระบบที่ติดตั้งบนดาวเทียมที่มีวงโคจรคล้ายกัน แต่มีความแตกต่างกันในด้านความละเอียดของข้อมูล (Spatial Resolution) ของเซ็นเซอร์การตรวจจับความร้อน โดยระบบ MODIS ตรวจพบจุดความร้อน (Hot spot) จากชั้นข้อมูลรายละเอียด 1000 เมตรต่อพิกเซล ในขณะที่ระบบ VIIRS ตรวจพบจุดความร้อนจากชั้นข้อมูลที่มีรายละเอียด 375 เมตรต่อพิเซล เป็นผลให้จำนวนจุดความร้อนจากระบบ VIIRS มีมากว่าจำนวนจุดความร้อนจากระบบ MODIS ประมาณ 3 เท่า ซึ่งเป็นผลมาจากความสามารถในการตรวจจับจุดที่มีขนาดเล็กหรือความร้อนต่ำได้ (รูปที่ 1 ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Aqua MODIS บันทึกภาพเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2558) (รูปที่ 2 ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Suomi NPP VIIRS บันทึกภาพเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2558) จากภาพด้านบนทั้ง 2 ภาพ จะเห็นถึงความแตกต่างของประสิทธิภาพของเซ็นเซอร์ทั้งระบบ MODIS และระบบ VIIRS ซึ่งภาพตัวอย่างทั้ง 2 เป็นภาพการเผาไหม้พื้นที่การเกษตร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีน บันทึกภาพในช่วงเวลาเดียวกัน เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 โดยระบบ MODIS จะให้ผลลัพธ์จุดความร้อนที่ต่ำกว่าระบบ VIIRS ดังภาพ ซึ่งความละเอียดที่ดีขึ้นนี้ จะเป็นผลดีในการใช้สังเกตุการณ์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้อง รวมไปถึงสามารถนำไปสร้างแบบจำลองเพื่อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงหรือพฤติกรรมของไฟได้เป็นอย่างดี อ้างอิงจาก : NASA. (2015, December 08). A Clearer View of Fire. Retrieved February 24, 2016, from http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=87111
 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป