กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

ความก้าวหน้าและสถานะเทคโนโลยีพลังงานสะอาดในประเทศสหรัฐอเมริกา

พิมพ์ PDF

    

    พลังงานเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์มาเป็นระยะเวลายาวนาน โดยที่มนุษย์ได้คิดค้นและนำเอาพลังงานที่ได้จากธรรมชาติ ทั้งจากสัตว์หรือพืชบางชนิด รวมถึงการนำเอาเชื้อเพลิงที่ได้จากสิ่งมีชีวิตมาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือเสริมสร้างความสามารถในการผลิต แต่เนื่องจากข้อจำกัดต่างๆ เช่น ปริมาณทรัพยากรที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่ลดน้อยลง ปริมาณก๊าซที่มีผลก่อให้เกิดสภาวะเรือนกระจก ได้ผลักดันให้มนุษย์เริ่มหันมาให้ความสนใจที่จะนำเอาพลังงานสะอาดที่มีอยู่ในธรรมชาติมาใช้ ซึ่งพลังงานเหล่านั้นได้แก่พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานชีวมวล และพลังงานน้ำ

     รายงานฉบับนี้มุ่งเน้นการสืบค้นข้อมูลความก้าวหน้าในการวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานทดแทนในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจะกล่าวถึงประเภทของพลังงานทดแทน ประวัติความเป็นมาด้านพลังงานและพลังงานทดแทนของสหรัฐอเมริกา นโยบายด้านพลังงานทดแทน จากนั้นได้แสดงผลการสืบค้นข้อมูลด้านพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานชีวมวลและพลังงานน้ำ ในช่วงท้ายได้แสดงผลการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีด้านพลังงานสะอาดประเภทหมุนเวียน กฎหมายด้านพลังงานและนโยบายด้านพลังงานของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา

โดย นายธีรวัฒน์ ปรีชาบุญฤทธิ์
ที่ปรึกษาโครงการ
เสนอต่อ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำกรุงวอชิงตัน ดี ซี)
15 ธันวาคม 2552

 

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป