โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (Industrial Technology Assistant Program, iTAP)

พิมพ์

          iTAP บริการให้คำปรึกษาอุตสาหกรรมและจัดกิจกรรมอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนา ศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ให้มีความ สามารถทางเทคโนโลยีสูงขึ้นสามารถแก้ปัญหาการผลิต เพิ่มความสามารถในการออกแบบ และพัฒนานวัตกรรมด้วยทีมงานที่ปรึกษาทางเทคโนโลยี (iTA) พร้อมผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นช่องทางในการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี จากผลงาน วิจัยสู่ภาคการผลิต (From Lab to Market) และนำโจทย์ความต้องการจากภาคการผลิตมาสู่การทำวิจัย (From Market to Lab)

          ปัจจุบันมี iTAP กระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ รวม 11 แห่ง

           1) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (พว.)
           2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
           3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
           4) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
           5) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
           6) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
           7) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
           8) คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
           9) คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
          10) สถาบันไทย-เยอรมัน
          11) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเครือข่ายภาคเหนือ


 

 

Tags integration - บูรณาการ - itap
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ก.วิทย์ สวทช. ร่วมกับ ม.เกษตรศาสตร์ และ TCDCจัดเวิร์กช็อปสร้างไอเดียผู้ประกอบการ ออกแบบผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพขานรับแนวโน้มช็อปแบบคนชราแห่งอนาคต
» สวทช. ร่วมกับ สภาหอการค้าฯ เปิดตัวผลสำเร็จ 17 เอสเอ็มอีผักและผลไม้ไทย ที่พร้อมแข่งขันในตลาดเออีซีด้วย ThaiGAP ในงาน THAIFEX2016
» โครงการ ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (เอสเอ็มอี)
» ศวภ.1 สรุปผลการดำเนินงาน และระดมสมองวางแผนนำ วทน. สู่ชาวเหนือ
» กระทรวงวิทย์ฯ จัดกิจกรรมการบูรณาการงานด้าน วทน. สู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
» ก.วิทย์ฯ จัดกิจกรรมการบูรณาการงานด้าน วทน. และ วทน. สัญจรสู่จังหวัดสุพรรณบุรี
» ก.วิทย์ฯ นำองค์ความรู้ลงใต้ ร่วมพัฒนาระนองสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ