กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

พิมพ์ PDF

การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

          กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในฐานะหน่วยงานหลัก ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ (ว.) เทคโนโลยี (ท.) และนวัตกรรม (น.) ได้ตระหนักถึงบทบาทในการสร้างปัญญาในสังคม เพื่อนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จึงได้มีการนำองค์ความรู้ทางด้าน วทน. มาผนวกกับทรัพยากรธรรมชาติ/ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สำคัญและมีศักยภาพของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าและบริการ รวมทั้งการแก้ปัญหาและพัฒนาการผลิตเพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน อันนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อย่างยั่งยืนอีกทั้งร่วมการดำเนินงานในเชิงบูรณาการงานด้าน วทน. ที่เหมาะสมสอดคล้องกับแนวทางการบูรณาการแผนงานและงบประมาณในระดับท้องถิ่นและจังหวัด รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม และเกิดการสร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิตด้วย วทน. ต่อไป

กรอบแนวคิดการพัฒนาจังหวัดด้วย วทน.
    กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นแหล่งรวมข้อมูล องค์ความรู้ และทรัพยากรบุคคลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำคัญของประเทศ มีบทบาทและหน้าที่หลักในการสร้างความตระหนักทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนการวิจับและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม....

ค้นหาข้อมูลโครงการ

 

ผลงานเพื่อชุมชน

 
 
วท. ได้มีนโยบายนำ วทน. สู่ท้องถิ่น โดยการบูรณาการงานด้าน วทน. กับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด ผ่าน กลไกการนำงานด้าน วทน. สู่จังหวัด/ชุมชน เพื่อนำศักยภาพของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดมาผสมผสานกับการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ไปสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ การบริการและการจัดการทรัพยากรท้องถิ่น รวมถึงการถ่ายทอดความรู้ด้าน วทน. ให้แก่ท้องถิ่น เพื่อสามารถพึ่งตนเองและสร้างความเข็มแข็งแก่สังคมและเศรษฐกิจ อ่านต่อ

กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

ครั้งที่ 2
สร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1
วันที่ 19-21 เมษายน 2554
ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา
ผลการประชุม

 
ครั้งที่ 1
สร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
วันที่ 16-18 มกราคม 2554
ณ โรงแรมเทพนคร จ.บุรีรัมย์
ผลการประชุม
 

- ทปษ.ก้องศํกดิ์ เปิดโครงการหมู่บ้านต้นแบบการผลิตอาหารสัตว์น้ำราชมงคลตะวันออก
- ก.วิทยาศาสตร์ฯ โดย วว. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง
- กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จับมือกระทรวงมหาดไทย นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก้ไขปัญหาภัยพิบัติธรรมชาติ


แผนที่ | ข้อมุลโครงการพื้นที่นครราชสีมา

หน่วยงานในสังกัด วท.

สำนักงานรัฐมนตรี
สำนักงานปลัดกระทรวง
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน)
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน)
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

ป้ายประชาสัมพันธ์

การติดตามผลการดำเนินงาน การบูรณาการงานด้าน วทน. กับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2553
การบูรณาการงานด้าน วทน. กับจังหวัดนครศรีธรรมราช
      วท. ถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง”การผลิตมังคุดกวน น้ำลองกองพร้อมดื่มและแยมลองกอง พร้อมทั้งบรรจุภัณฑ์สำหรับมังคุดกวน น้ำลองกองพร้อมดื่มและแยมลองกอง” ให้แก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเจดีย์ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2553 ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอลานสกา จ.นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร

          
  


ผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการงาน ด้าน วทน. กับ จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

การดำเนินงาน การบูรณาการงานด้าน วทน. กับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2554

แผนบูรณาการงาน ด้าน วทน. กับ จังหวัด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

เอกสารน่าสนใจ

เอกสารผลการดำเนินงานการบูรณาการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553.......

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลโครงการเพิ่มเติม ได้ที่
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ : 0-2333-3843
โทรสาร : 0-2333-3885

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป