กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

ประวัติ นายสราวุฒิ สุจิตจร

พิมพ์ PDF

Curriculum Vitae

ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร
Professor Wing Commander Dr.Sarawut Sujitjorn
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2555
Position: Director of Synchrotron Light Research Institute
Effective dated, 1st June 2012
E mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 

1. ประวัติส่วนตัว
    • เกิด 22 มิถุนายน 2504
    • Birth: 22 June 1961

2. ประวัติการทำงาน
    • ศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

3. ประวัติการศึกษา
    • PhD (Electronic and Electrical Engineering), University of Birmingham, UK, 1987
    • BSc (Electrical Engineering), 1st Class Honours-Gold Medal, Royal Thai Air Force Academy, Thailand, 1984

4. สถานที่ทำงาน

    สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน)   
    111 ถนนมหาวิทยาลัย ต. สุรนารี อ. เมือง จ. นครราชสีมา 30000

5. เครื่องราชอิสริยาภรณ์
    • ประถมาภรณ์ช้างเผือก
    • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
    • เหรียญจักรมาลา

6. ประสบการณ์การทำงาน
    • ด้านบริหาร   เคยดำรงตำแหน่งสำคัญๆต่อไปนี้
        - กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
        - กรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
        - รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
        - ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
        - หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
        - รองคณบดี  สำนักวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
        - รองผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
    • ด้านวิชาการ
        - สอนในระดับปริญญาตรี  โท และเอก  ทางด้านการวิเคราะห์วงจร อัลกอริทึมเชิงวิวัฒนาการ ระบบควบคุม  
        - เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและเอก
        - มีผลงานหนังสือ และตำรา 3 เล่ม  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้ 1 ผลงาน      
          บทความวิจัยและวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มากกว่า 150 บทความ   สิทธิบัตรการประดิษฐ์ 17 ผลงาน  
    • ด้านบริการวิชาการ
        - กรรมการประเมินคุณภาพภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน)
        - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการ
        - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัย/วิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ
        - กรรมการวิชาการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
        - กองบรรณาธิการวารสารระดับชาติและนานาชาติ
        - ผู้ประสานงานไทย-แคนาดา  การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แบบปฏิสัมพันธ์
        - งาน WorldTech’95
    • ประสบการณ์ด้านอื่นๆ
        - มีความชำนาญด้านเครื่องสายไทย และฝึกสุนัข
 
 

ที่มา : นางสาวพัชร์นรี  ธนาคุณ
         สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน)
         ช่วยราชการ สป.วท.
 

 

   

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป