EMailพิมพ์

ห้องประชุมชั้น 4 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

Map
Street:
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ZIP:
10400
City:
กรุงเทพฯ
Country:
Country: th

Description

75/47 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
อาคารพระจอมเกล้า
ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2 333 3700 โทรสาร 0 2 333 3833 Call Center : 1313
อีเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
เว็บไซต์ : http://www.most.go.th

  
 
วันที่/Date กิจกรรม/Title สถานที่/Venue จังหวัด/City ประเภท/Type
08.10.2008 - 08.10.2008
09.30 น.
ประชุมคณะกรรมการจัดงานพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยประจำปี 2551 ห้องประชุมชั้น 4 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กรุงเทพฯ รัฐมนตรี , สป.
03.09.2009
14.00 น. - 16.00 น.
ประชุมคณะกรรมการ กรอ.วท. ห้องประชุมชั้น 4 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กรุงเทพฯ รัฐมนตรี
21.09.2009
09.30 น.
ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 9/2552 ห้องประชุมชั้น 4 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กรุงเทพฯ รัฐมนตรี
21.09.2009
16.00 น.
ประชุมคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี 2553 ห้องประชุมชั้น 4 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กรุงเทพฯ รัฐมนตรี
24.06.2010
11.00 น.
11:00 แถลงข่าวการจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมข้าวไทยประจำปี 2553 ห้องประชุมชั้น 4 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กรุงเทพฯ รัฐมนตรี