EMail พิมพ์

ปฏิทินกิจกรรม

Event 

Title:
งานถนนสายวิทยาศาสตร์ วันที่ 6-9 มกราคม 2553
When:
06.01.2010 - 09.01.2010 09.00 น. - 18.00 น.
Where:
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - กรุงเทพฯ
Category:
รัฐมนตรี,ทุกหน่วยงาน

Description

งานถนนสายวิทยาศาสตร์

วันที่ 6-9 มกราคม 2553

ตั้งแต่เวลา 09.00 - 18.00 น.

ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Venue

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีMap
สถานที่/Venue:
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   -   Website
Street:
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ZIP:
10400
City:
กรุงเทพฯ
Country:
Country: th

Description

75/47 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2 333 3700  โทรสาร 0 2 333 3833  Call Center : 1313
อีเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
เว็บไซต์ : http://www.most.go.th