EMail พิมพ์

ปฏิทินกิจกรรม

Event 

Title:
แถลงข่าวการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการเกษตร ABIC2009
When:
17.09.2009 10.00 น.
Where:
ห้องโถงชั้น 1 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ - กรุงเทพฯ
Category:
ปลัดกระทรวง

Description

ผู้ประสานงาน : คุณชุติมา ชาวไชยา (ไบโอเทค) โทร 0 2564 6700 ต่อ 3379 - 3382

Venue

Map
สถานที่/Venue:
ห้องโถงชั้น 1 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ   -   Website
Street:
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ZIP:
10400
City:
กรุงเทพฯ
Country:
Country: th

Description

75/47 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2 333 3700 โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313
อีเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริป
เว็บไซต์ : http://www.most.go.th 

Registered Users:

You have to login to register for this Event.