EMail พิมพ์

ปฏิทินกิจกรรม

Event 

Title:
รมว.วท. แถลงข่าวสภาวิชาชีพ (รอยืนยัน)
When:
27.07.2009 15.30 น.
Where:
ห้องโถงชั้น 1 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ - กรุงเทพฯ
Category:
รัฐมนตรี

Description

ผู้รับผิดชอบ  คุณคนึงนุช  โทรศัพท์  02-354 4466 ต่อ 525

Venue

Map
สถานที่/Venue:
ห้องโถงชั้น 1 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ   -   Website
Street:
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ZIP:
10400
City:
กรุงเทพฯ
Country:
Country: th

Description

75/47 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2 333 3700 โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313
อีเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริป
เว็บไซต์ : http://www.most.go.th