กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ปฏิทินกิจกรรม Details - การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรร

EMail พิมพ์

ปฏิทินกิจกรรม

Event 

Title:
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรร
When:
05.03.2010 - 05.03.2010 10.30 น. - 16.00 น.
Where:
สโมสรกองทัพบก - กรุงเทพฯ
Category:
ปลัดกระทรวง

Description

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

          การพัฒนาประเทศโดยใช้องค์ความรู้เป็นตัวขับเคลื่อน ให้สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงกับความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจทั้งระดับชุมชน ภาคอุตสาหกรรม และ ระดับประเทศ สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ดังนั้น การผลักดันงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับประเทศ ให้มีความสอดคล้อง และเป็นแนวทางเดียวกัน เกิดการทางานเชิงบูรณาการเชื่อมโยงทั้งระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติการ จาเป็นต้องมีผู้นาวิทยาศาสตร์ในระดับจังหวัดเพื่อเป็นกลไกประสานเชื่อมโยงหน่วยงานด้านนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับหน่วยงานระดับปฏิบัติการ เรียกว่า ผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูง (Provincial Chief Science Officer: PCSO)


          โดยที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ และทรัพยากรบุคคลทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่สาคัญของประเทศ มีบทบาทหน้าที่หลักในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม สนับสนุนบุคลากรด้านการวิจัย การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดทาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุนให้นาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ กับประชาชนพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ประกอบกับ กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลักของประเทศในการทางานบูรณาการการบริหารจัดการในส่วนภูมิภาค โดยนานโยบาย แปลงไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์ และตอบสนองความต้องการของประชาชน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.ttc.most.go.th/stvolunteer/uploadclinic/clinicTrain53.rar

 

 

 

Venue

Map
สถานที่/Venue:
สโมสรกองทัพบก   -   Website
Street:
ถนนวิภาวดีรังสิต
ZIP:
10400
City:
กรุงเทพฯ
State:
สามเสนใน
Country:
Country: th

Description

Sorry, no description available
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป