กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก แนะนำกระทรวง วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

ปลัด ก.วิทย์ฯ นั่งหัวโต๊ะทบทวนยุทธศาสตร์ เตรียมจัดทำคำของบประมาณปี 2560

พิมพ์ PDF

 

          (12 พฤศจิกายน 2558) รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมหารือ เรื่องการทบทวนยุทธศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับจัดทำคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้อ้างอิงแนวทางจากสำนักงบประมาณ ซึ่งให้ความสำคัญการจัดทำงบประมาณ พ.ศ.2560 ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ได้แก่

          1.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

          2.ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

          3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

          4.ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

          5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ

          6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

 

          ทั้งนี้ รศ.ดร.วีระพงษ์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่าจากยุทธศาสตร์ 6 ด้านดังกล่าว รองนายกรัฐมนตรี (สมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ให้ความสำคัญที่สอดคล้อง ประกอบด้วย

               กลุ่ม 1: แก้ความยากจนลดเหลื่อมล้ำเติบโตจากภายใน

               กลุ่ม 2: ความสามารถเชิงแข่งขันของประเทศ

               กลุ่ม 3: ปรองดองแห่งชาติ

               กลุ่ม 4:ความมั่นคงและต่างประเทศ

               กลุ่ม 5: สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และ

               กลุ่ม 6: สุขภาพ สาธารณสุขและสังคมเป็นสุขยั่งยืน 

 

          ดังนั้น เบื้องต้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ (ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์) จึงให้นโยบายที่สอดคล้องกับนโยบายรองนายกฯ ในเรื่องการริเริ่มโครงการใหม่ๆ ในการเสนอของบประมาณและเป็นโครงการที่เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศ โดยจัดทำงบประมาณ 2 ลักษณะ  ได้แก่ Agenda Base ที่ต้องดำเนินการตามมติ ค.ร.ม.และเรื่องใหญ่ระดับประเทศ เช่น Food Innopolis / Test Lab(MSTQ) / การบริหารจัดการน้ำ / คลัสเตอร์บริหารงานวิจัย / ดาวเทียมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแผนที่กลางของประเทศ / วทน.ขับเคลื่อน  SMEs , OTOP , Start-ups / High-Speed Train / High Quality R&D Service  นอกจากนี้ให้จัดทำคำของบตาม Function Base 

 

 

ข่าวโดย: เทียรทอง ใจสำราญ หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์

ภาพโดย : นายรัฐพล หงสไกร

ประสานงานได้ที่ : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

อีเมลล์ :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Facebook : sciencethailand

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป