กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก แนะนำกระทรวง นโยบายและยุทธศาสตร์ นโยบายและยุทธศาสตร์ปี 2554 เนคเทคประกาศความพร้อมจัดงานครั้งยิ่งใหญ่ NECTEC-ACE 2011 ฉลอง 25 ปี ภายใต้หัวข้อ IT in Thailand: NEC

เนคเทคประกาศความพร้อมจัดงานครั้งยิ่งใหญ่ NECTEC-ACE 2011 ฉลอง 25 ปี ภายใต้หัวข้อ IT in Thailand: NEC

พิมพ์ PDF

  

 

 

วันนี้ (14 กันยายน 2554) เวลา 10..00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว  ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี หรือ NECTEC-ACE 2011 ภายใต้หัวข้อ IT in Thailand: NECTEC "25 Years and Beyond" โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2554
    ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล กล่าวรายงานว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สังกัดสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนระดมความคิดประสบการณ์นักวิชาการทางภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนบุคลากรทางวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศและนักวิจัยที่มีชื่อเสียงในระดับชาติและนานาชาติ  พร้อมกันนี้ยังเป็นเวทีที่แสดงผลงานความก้าวหน้าจากการนำเสนอจำนวนกว่า 30 ผลงาน แสดงผลงานการวิจัยและพัฒนารวมถึงการพัฒนาบุคลากรด้าน IT ของประเทศ

 


    โอกาสนี้ ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวแสดงความยินดีที่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค ภายใต้สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อตั้งจนมีอายุครบ 25 ปี เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี ในปี 2554 นี้ เนคเทคประสบความสำเร็จ ดังนี้ เรื่องการวิจัยและพัฒนา เรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่องโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเรื่องความสามารถในการผลักดันนโยบาย ICT ของประเทศ ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ IT มีบทบาทในการพัฒนาการสื่อสาร ดังนั้นการจัดการประชุมเชิงวิชาการในวันนี้ จึงมีความสำคัญ เนื่องจากเป็นการทบทวนให้ภาคเอกชนได้รับทราบความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เป็นฐานทำให้บ้านเมืองมีความเจริญอย่างยั่งยืน


    ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีนโยบายที่ชัดเจนในการที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นสังคมฐานความรู้ หรือ Knowledge Based Society คือการทำให้ประชาชนมีความคิด และความเชื่อบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์นั่นคือมีกระบวนการความคิดที่เป็นระบบและมีเหตุผล โดยสามารถนำวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งต่อยอดพัฒนาประเทศ ระบบเศรษฐกิจด้วยวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ หรือ Innovative Economy  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีต้องถูกนำไปใช้ในการกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคตซึ่งจำเป็นต้องสร้างนักวิจัยในสาขาต่างๆ ผลักดันวิจัยและพัฒนาให้ออกไปสู่เชิงพาณิชย์ ให้เกิดการแพร่กระจายในวงกว้างโดยให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุด


    อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะประสบผลสำเร็จต้องได้รับการสนับสนุนจากนโยบายรัฐบาลที่จะเพิ่มงบวิจัยให้เป็นร้อยละ 2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) หรือประมาณ 300,000 ล้านบาท ภายใน 8 ปี ซึ่งต้องเป็นความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชน
    อนึ่ง ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ การจัดแสดงนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โครงการไอทีตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผลงานการวิจัยพัฒนาทั้งด้านนโยบาย เทคโนโลยี และการต่อยอดงานบริการเชิงธุรกิจของเนคเทค ตั้งแต่ยุคเริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน และผลงานวิจัยของเนคเทคที่ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรจำนวนมาก อาทิ Smart Health, Smart Farm, Digitize Thailand, และ Smart Service ตลอดจนการประชุมวิขาการ การสัมมนา และสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อต่างๆ อาทิ อนาคตของอินเทอร์เน็ตและบทบาทในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของประชาชน (Internet of the Things: The Future of Internet) เป็นต้น

 

เขียนข่าวโดย : นีรนุช  ตามศักดิ์
ตรวจทานโดย : อภิญญา  ตันติรังสี
ภาพข่าวโดย : องอาจ ทองเปลี่ยน
    
  


 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป