กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

ประชุมคลินิกเทคโนโลยีประจำปี 2554

พิมพ์ PDF

            ดร.วีระพงษ์   แพสุวรรณ   รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานเปิดการประชุมคลินิกเทคโนโลยีประจำปี 2554 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ซึ่งจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีในการทำงานระหว่างคลินิกเครือข่าย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายทั่วประเทศ จำนวน 281 คน  จัดโดย สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2554

            ดร.วีระพงษ์   แพสุวรรณ   รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กล่าวว่า  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มียุทธศาสตร์และพันธกิจ หลายด้าน  การสร้างความตระหนักและการพัฒนาการเรียนรู้  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวิจัยและพัฒนา  การถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบการสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม งานคลินิกเทคโนโลยีเป็นงานหนึ่งในยุทธศาสตร์การถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายทั้งภายในและนอกกระทรวงฯ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนได้นำเทคโนโลยีไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและสังคม และปัจจุบันยังมีภารกิจที่สถาบันการศึกษาที่เป็นคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย ในการสนับสนุนจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูง ในการพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จึงนับว่าเป็นภารกิจที่ท้าทายและต้องการความทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจ และแรงสติปัญญา  การประชุมคลินิกเทคโนโลยีประจำปีจะเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างความเข้าใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ได้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อกระทรวง รวมทั้งร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรค ที่เกิดขึ้นในการทำงาน ร่วมกันขับเคลื่อนงานคลินิกเทคโนโลยี ให้ก้าวหน้าและพัฒนาดีขึ้น และมีความยั่งยืน

            นางนิตยา  พัฒนรัชต์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กล่าวว่า  การประชุมคลินิกเทคโนโลยีประจำปีมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเสนอนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของคลินิกเทคโนโลยีประจำปี 2555 การให้ความรู้ความเข้าใจ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ซึ่งจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีในการทำงานระหว่างคลินิกเครือข่าย คลินิกเทคโนโลยีเป็นความร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกับเครือข่ายคลินิกทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงฯ ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2546 และเมื่อปี 2552 ได้เพิ่มบทบาทในการพัฒนาจังหวัดด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้นอีกบทบาทหนึ่ง สำหรับปี 2554 นับเป็นปีที่ 9 ของการดำเนินงาน ปัจจุบันมีคลินิกเทคโนโลยี จำนวน 67 เครือข่าย ครอบคลุมพื้นที่บริการ 65 จังหวัด มีการดำเนินงานใน 3 กิจกรรมหลักดังนี้ 1. กิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์  ประกอบด้วย 4 แผนงาน ได้แก่ แผนงานการให้คำปรึกษาและให้ข้อมูลด้านเทคโนโลยี แผนงานการถ่ายทอดเทคโนโลยี แผนงานการวิจัยและพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี และแผนงานการเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีจะสนับสนุนงบประมาณให้คลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายดำเนินงานตามแผนงานหลักข้างต้น  2. การเผยแพร่เทคโนโลยี เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด รวมทั้งเทคโนโลยีที่ถ่ายทอดไปแล้วประสบความสำเร็จของคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกกระทรวงผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ทางรายการโทรทัศน์  การจัดคาราวานเทคโนโลยี เอกสารสิ่งพิมพ์และทางเว็บไซต์  3. การสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้บันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กับกระทรวงมหาดไทย โดยคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดจะทำหน้าที่เป็นผู้แทนดำเนินการร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นผู้บริหารวิทยาศาสตร์ระดับสูง (PCSO) ในการพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

            การประชุมคลินิกเทคโนโลยีประจำปี พ.ศ. 2554 มีผู้เข้าร่วมประชุมจากคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายทั่วประเทศ จำนวน 281 คน โดยการประชุมประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ  การอภิปราย โดยวิทยากรทั้งภายในและภายนอกเครือข่าย การแบ่งกลุ่มย่อยและการชี้แจงทำความเข้าใจเพื่อนำเสนอนโยบายแนวทางการดำเนินงาน รับฟังปัญหาอุปสรรคข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
 


ผู้เขียนข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ โทร. 0 2333 3700 ต่อ 3728

ถ่ายภาพข่าว : นายรัฐพล  หงสไกร 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป