กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

พิมพ์ PDF

นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นโยบาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
( ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล)

ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 8 มิถุนายน 2553 รวม 4 ข้อ ดังต่อไปนี้


1) สานต่อโครงการตามแนวพระราชดำริ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่สุดในการทำงาน
2) การ ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยใช้องค์ความรู้เพื่อเป็นพื้นฐานในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ ประเทศ ช่วยในการพัฒนาอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่มีความสำคัญของประเทศ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับด้านเกษตร อาหาร และพลังงานทดแทน
3) การนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลงไปให้ถึงโรงเรียน รวมถึงเด็กและเยาวชน ให้เด็กสนุกกับการเรียนและในขณะเดียวกันได้พื้นฐานทางความรู้ที่เด็กและ เยาวชนจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต
4) การนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลงไปให้ถึงชุมชน ชนบท และจังหวัด อันจะเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งในแผนการปรองดองของรัฐบาล ที่จะพยายามลดเรื่องความเหลื่อมล้ำ แก้ปัญหาความยากจน

*************

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป