กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก แนะนำกระทรวง นโยบายและยุทธศาสตร์ นโยบายและยุทธศาสตร์ปี 2554 แผนปฏิบัติราชการ 4ปี (2553-2556) และแผนปฏิบัติราชการปี 2554

แผนปฏิบัติราชการ 4ปี (2553-2556) และแผนปฏิบัติราชการปี 2554

พิมพ์ PDF

         ภายหลังจากแผนการบริหารราชการแผ่นดินจัดทำแล้วเสร็จ และนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว จะต้องประกาศราชกิจจานุเบกษา จะมีภารกิจที่สำคัญคือ ส่วนราชการจะต้องดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ซึ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 16 โดยในส่วนของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับแผนการบริหาราชการแผ่นดิน จะต้องจัดทำให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่แผนการบริหารราชการแผ่นดินประกาศราชกิจจานุเบกษา
        สำหรับเนื้อหาของเอกสารประกอบด้วย บทนำความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติ และระดับสากล การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและขีดความสามารถภายใน (SWOT Analysis) วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์การ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลยุทธ์ หน่วยงานรับผิดชอบ งบประมาณ โครงสร้างหน่วยงานในสังกัดกระทรวง และแนวทางการติดตามและประเมินผล

ดูเอกสารอื่นๆได้ที่ ps-most.

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป